• Akademik Misyjny „U Pallotynów” jest przestrzenią mieszkalną oraz nowoczesnym ośrodkiem rozwoju młodych ludzi.
  • Mieszkańcy Akademika Misyjnego „U Pallotynów” tworzą wspólnotę ludzi wyróżniających się empatią, odpowiedzialnością oraz gotowością rozwijania swoich talentów i wykorzystywania ich na rzecz pomocy innym.
  • Zamieszkanie w Akademiku Misyjnym „U Pallotynów” wiąże się z podjęciem zobowiązań długoterminowego zaangażowania na zasadach wolontariatu w działania na rzecz projektów pomocowych oraz misyjnych Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla.
  • Akademik Misyjny „U Pallotynów” jest miejscem, gdzie możliwość zamieszkania i rozwijania się jest otwarta nie tylko dla osób wyznania katolickiego.
  • Obowiązkiem każdego mieszkańca Akademika Misyjnego jest poszanowanie indywidualnej wartości i godności innego mieszkańca oraz powstrzymanie się od manifestacji swoich poglądów w sposób obrażający uczucia i poglądy innych mieszkańców.
  • Zasady zakwaterowania, zamieszkania oraz wykwaterowania się z Akademika Misyjnego „U Pallotynów” reguluje Umowa dwustronna.
  • Wizyty gości, w tym członków najbliższej rodziny, są określone oddzielnym Regulaminem.
  • Utrata prawa do zamieszkania w Akademiku Misyjnym „U Pallotynów” nakłada obowiązek opuszczenia Akademika w terminie wskazanym przez Administratora zgodnie z zasadami wykwaterowania się.
  • Nadzór w Akademiku Misyjnym „U Pallotynów” sprawuje Administrator.
  • Akademik Misyjny „U Pallotynów” jest jednostką organizacyjną Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla z siedzibą w Ząbkach.