Benedykt XVI: Orędzie na 84. Niedzielę Misyjną 2010 r.

 Misyjne posłannictwo Kościoła nie jest możliwe bez wiarygodnego osobistego, wspólnotowego i duszpasterskiego nawrócenia. Tylko poprzez osobiste spotkanie z Bożą miłością, która ma moc przemiany życia, możemy pielęgnować wspólnotę z Bogiem i ze sobą nawzajem oraz dawać wiarygodne świadectwo nadziei, jaka nas wypełnia, napisał papież Benedykt XVI w Orędziu na 84. Światową Niedzielę Misyjną, obchodzoną w tym roku 24 października pod hasłem „Wspólnoty Kościoła kluczem misji.”

Jak co roku Światowa Niedziela Misyjna daje „okazję do odnowienia zaangażowania na rzecz głoszenia Ewangelii oraz podkreślenia misyjnego wymiaru działalności duszpasterskiej Kościoła”. Miesiąc październik „zaprasza nas wszystkich, abyśmy poprzez modlitwę Różańcową wspólnie z Maryją zgłębiali plan miłości Ojca wobec człowieka”, czytamy w dokumencie.

Ojciec Święty podkreśla, iż obowiązek i zadanie głoszenia Ewangelii spoczywa na całej wspólnocie Kościoła, który „w swej istocie jest Kościołem misyjnym”. „W społeczeństwie wielokulturowym, które coraz dotkliwiej przeżywa niepokojące formy samotności i obojętności, chrześcijanie muszą się uczyć dawać znaki nadziei i braterskiej wspólnoty, stojącej na straży ideałów, przemieniających historię”.
Pozbawieni iluzji i niepotrzebnych błędów chrześcijanie mają angażować się na rzecz budowania domu wszystkich narodów.

Ojciec Święty wskazał na fakt, iż współcześni ludzie, choć nie zawsze świadomie, proszą wierzących o autentyczne świadectwo o Chrystusie. Proszą o Światło Jego Oblicza dla wszystkich pokoleń nowego tysiąclecia, a zwłaszcza dla ludzi młodych wszystkich kontynentów.
Wszyscy ochrzczeni, a przez to cała wspólnota Kościoła, otrzymali mandat misyjny. Posłannictwo to, podkreśla Benedykt XVI » nie może być zrealizowane bez wiarygodnego osobistego, wspólnotowego i duszpasterskiego nawrócenia».
„Świadomość powołania do głoszenia Ewangelii przynagla nie tylko poszczególnych wierzących, lecz całe diecezje i wspólnoty parafialne do pełnej odnowy i stałego otwierania się na współpracę misyjną pomiędzy Kościołami, aby w sercu każdego człowieka, każdego narodu, wszystkich kultur, ras i narodów stale podejmowana była misja głoszenia Ewangelii.”

Benedykt XVI przypomina, iż nieustający wkład pracowników duszpasterskich w dzieło wspierania wspólnot kościelnych ma na celu zintegrowanie zjawiska interkulturowości w jednolity model, w którym Ewangelia będzie zaczynem wolności i postępu, źródłem braterstwa, pokory i pokoju”. Kościół rodzi się ze spotkania z Bożym Synem, Jezusem Chrystusem, „który dzięki misyjnemu posłannictwu Kościoła przychodzi do ludzi, mających przez to udział we wspólnocie z Nim samym, oraz z Ojcem i Duchem Świętym”, pisze papież.
Podkreśla, iż Kościół staje się „wspólnotą” poprzez Eucharystię. W Eucharystii, ofierze miłości, Chrystus powołuje do życia wspólnotę Kościoła jednocząc nas z Trójjedynym Bogiem.

Na zakończenie papież jeszcze raz przypomina, iż wszyscy członkowie Kościoła powinni czuć się powołani do głoszenia Ewangelii, i pomimo trudności gospodarczych, do gotowości spieszenia z braterską pomocą młodym Kościołom. Słowa szczególnej wdzięczności Ojciec Święty skierował do Papieskich Dzieł Misyjnych za ich cenne zaangażowanie na rzecz formacji kapłanów, seminarzystów i katechetów w odległych obszarach misyjnych. Te gesty miłości i dzielenia się są dla młodych Kościołów źródłem odwagi i ożywczego impulsu.
Ojciec Święty podziękował także misjonarkom i misjonarzom, którzy w odległych regionach, często z narażeniem własnego życia, dają świadectwo zbliżającego się Królestwa Bożego.

Fides, 26/03/2010
Tłum. U. Siniarska