Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego 2012 r.

Duszpasterstwo

Bądźmy świadkami wiary!

Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego 2012 r.

Rok 2013 został ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI Rokiem Wiary. We wskazaniach duszpasterskich czytamy: „Rok ten będzie okazją sprzyjającą temu, aby wszyscy wierni głębiej zrozumieli, że fundamentem wiary chrześcijańskiej jest spotkanie z wydarzeniem, Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie” (…). Również w naszych czasach wiara jest darem, który trzeba na nowo odkryć, pielęgnować i dawać o nim świadectwo, ażeby Pan sprawił, że każdy z nas doświadczy z radością, jak pięknie jest być chrześcijaninem”. Tym doświadczeniem – jak pięknie być chrześcijaninem – postanowili podzielić się, 40 lat temu (licząc od 1973 r.), polscy pallotyni z siostrami i braćmi w wierze z Brazylii i Rwandy. Dzisiaj pallotyńscy misjonarze, księża i bracia, cieszą się owocami swej misyjnej pracy.
O trudnych początkach i obecnych osiągnięciach będziecie mogli, Drodzy Współpracownicy, usłyszeć podczas spotkań, dni skupień, rekolekcji, czuwań misyjnych organizowanych przez Pallotyński Sekretariat Misyjny. Zachęcamy Was do uczestnictwa. Terminy są zamieszczone w informatorze. W tym roku nie wysyłamy dodatkowych zaproszeń, licząc na to, że zapoznacie się z podanym na kolejnych stronach planem i przyjedziecie, nawet z dalszych miejscowości. Zaproście też swoją rodzinę, bliskich, przyjaciół, sąsiadów, niech to będzie Wasze świadectwo wiary. Zjednoczmy się wokół Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować.

Tradycyjnie podczas naszych dni skupienia będzie konferencja, uroczysta Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, można będzie przystąpić do sakramentu pokuty, a także porozmawiać z prowadzącymi na różne nurtujące Was tematy. Można też będzie zakupić książki religijne, dewocjonalia, pamiątki misyjne, a także zamówić Msze św. w różnych intencjach, Msze św. gregoriańskie oraz wieczyste.

Drodzy Współpracownicy!

Czujcie się wezwani do odnowienia i ożywienia waszej wiary w jedynego Boga, który jest miłością ( por. 1J 4, 8), a także do dzielenia się doświadczeniem wiary w parafii, miejscu zamieszkania, w Polsce i na świecie. Każdy z nas jest posłany do głoszenia całym swoim życiem Dobrej Nowiny o Królestwie.

Z serca dziękujemy za wszelkie zaangażowanie na rzecz misji, szczególnie za modlitwy i ofiary. Wasza pomoc świadczy o wrażliwości i ofiarności. Bez Waszego udziału i współpracy jakże trudno byłoby realizować misję zleconą przez Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.

Ks. Andrzej Dębski SAC

 

Br. Adam Fułek SAC

O narodzinach troski i odpowiedzialności osób świeckichSpotkanie Współpracowników z Janem Pawłem II w Rzymie za pallotyńskie dzieła misyjne

Święty Wincenty Pallotti od samego początku swojej działalności ściśle współpracował nie tylko z kapłanami, których wysyłał na misje, ale także z osobami świeckimi. Już w pierwszych latach działalności apostolskiej Pallottiego zawiązała się wspólnota osób, która współpracowała z nim w licznych prowadzonych przez niego dziełach apostolskich. Uwrażliwiał swoich świeckich współpracowników na problemy misji i angażował ich w różnego rodzaju pomoc: zarówno materialną jak i modlitewną, ofiarowywanie w intencji misji swoich cierpień, trudów codziennego życia oraz radości.

Do ruchu apostolskiego przystępowały osoby różnych stanów. Jedną z pierwszych osób świeckich przynależących do wspólnoty był rzymski kupiec, Jakub Salvati, który z ogromną gorliwością zbierał ofiary na przetłumaczenie na język arabski i wydrukowanie dzieła pt. „Prawdy Wieczne” św. Alfonsa Marii Liguoriego.
Z Włoch dzieło św. Wincentego Pallottiego zostało przeszczepione do innych krajów m. in. do Niemiec, a także do Polski. W naszym kraju powstanie pallotyńskich placówek wiąże się z przyjazdem w 1907 r., po czteroletnim pobycie na misjach w Kamerunie, ks. Alojzego Majewskiego. Na początku z powodu braku powołań kapłańskich i braterskich, ks. Alojzy Majewski wspierał misje nawołując do modlitwy, dawaniem swojego świadectwa misyjnego i zbieraniem ofiar materialnych na funkcjonowanie placówek. Ksiądz Alojzy tworzył też pierwsze grupy Dobrodziejów, Współpracowników Przyjaciół i Sympatyków, którzy włączali się w dzieło apostolsko-misyjne w duchu charyzmatu św. Wincentego Pallottiego. Organizował dla nich zamknięte rekolekcje, dni skupienia oraz głosił Słowo Boże i wraz ze współbraćmi ożywiał ducha misyjnego w wielu parafiach naszego kraju.
Wraz z księdzem Majewskim ideę misyjną propagowali także jego współbracia. W latach przedwojennych wielką rolę w tym dziele, odegrał ks. Wojciech Turowski, który jako jeden z pierwszych w Polsce przybliżał młodzieży uniwersyteckiej ideę misji zagranicznych, zakładając koła misyjne, wygłaszając odczyty, czy organizując sympozja i kongresy misyjne. O jego działalności możemy dowiedzieć się z „Przeglądu Katolickiego”, „Królowej Apostołów”, oraz z różnych opracowań naukowych.

Obecnie polscy Pallotyni podejmują misje w Rwandzie, Republice Demokratycznej Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Korei Płd., Papui Nowej Gwinei, Brazylii, Meksyku, Kolumbii, Wenezueli oraz reewangelizację w Czechach, Słowacji, Białorusi i Ukrainie. Istnieje więc ogromna potrzeba wsparcia zarówno duchowego jak i materialnego. Takim zapleczem jest powołany Sekretariat Misyjny w Polsce. Jego zadaniem jest zachęcanie wiernych do wspierania duchowego i materialnego misji. Różne formy nauczania o misjach i ich propagowania poprzez przeprowadzanie Niedziel Misyjnych w parafiach. Utworzony w ten sposób fundusz misyjny przeznaczony jest na utrzymanie misjonarzy i pomoc dla ludności tubylczej. Pierwszym sekretarzem misyjnym został ks. Czesław Ramusiewicz, a od roku 1976 jego obowiązki przejął ks. Stanisław Kuraciński, który pełnił je do 2006 r. Obecnie troska o ponad trzydzieści tysięcy czynnych Współpracowników powierzona została sekretarzowi ks. Grzegorzowi Młodawskiemu.
Na początku grupa pierwszych Współpracowników Misyjnych utworzyła się w Otwocku. W miarę rozrastania się działalności misyjnej zakupiono dom w Ząbkach przy ul. Wilczej 8, z przeznaczeniem na siedzibę Sekretariatu Misyjnego. Pozwoliło to nie tylko na zdynamizowanie działalności, ale także na powiększenie składu personalnego. Cała działalność wspólnoty Pallotyńskiej i Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach podporządkowana była pomocy misjom.
Początki były trudne, brakowało doświadczenia. Księża, bracia i siostry nawiedzali poszczególne parafie, głosząc kazania, misje ludowe, rekolekcje adwentowe i wielkopostne, tridua, wieczerniki misyjne, katechezy misyjne, czuwania modlitewne, dni skupienia dla Współpracowników. Prowadzili także działalność drukarską i wydawniczą zachęcając do ofiarności na rzecz misji. W głoszonych naukach akcentowano, że wsparcia dla misji nie można ograniczać do gestów i świadczeń materialnych. Starano się stworzyć duchowe zaplecze misji, zachęcając wiernych, aby modlili się i ofiarowali swoje trudy i cierpienia za rozwój pracy misyjnej. Dzięki tak prowadzonej formacji wzrastała liczba osób wspierających misje. Podtrzymując współpracę Sekretariat Misyjny organizuje dla Współpracowników: rekolekcje zamknięte, dni skupienia, pielgrzymki na Jasną Górę i do Wilna, czuwania modlitewne w intencji misji. Wysyłane są życzenia i listy okolicznościowe informujące o organizowanych pracach i realizowanych projektach misyjnych.

Współpracownicy szczególnie modlą się za misje, o czym świadczy liczna korespondencja i bezpośrednio przeprowadzone rozmowy. Gdyby nie ich pomoc polscy Pallotyni byliby zmuszeni do ograniczenia działalności ewangelizacyjnej i charytatywnej w krajach misyjnych.
Pallotyński Sekretariat Misyjny otacza opieką Współpracowników i Przyjaciół Misji, którzy po Księżach i Braciach odgrywają pierwszoplanową rolę, są apostołami – misjonarzami według nauczania papieża Piusa XI oraz dokumentów II Soboru Watykańskiego. Naszą wdzięczność za współpracę na rzecz misji wyrażamy podczas Mszy św. sprawowanych w intencji Współpracowników w dniu ich imienin, w święta Bożego Narodzenia, święta Zmartwychwstawania Pańskiego, Królowej Apostołów, w dzień św. Założyciela, w każdy pierwszy piątek miesiąca oraz w indywidualnych modlitwach misjonarzy, księży i braci jak również pracowników Sekretariatu Misyjnego.
Wszystkim Współpracownikom Misyjnym życzymy łask i darów Bożych, sił i mocy w realizacji swojego powołania oraz wzajemnej ludzkiej życzliwości.

Br. Adam Fułek SAC

 

Współpracownicy

Rekolekcje

Peregrynacje