Niedziela Misyjna 2009 – komentarz

Komentarz do Orędzia papieża Benedykta XVI na Światową Niedzielę Misyjną 2009 r.
„Rzeczywistym posłannictwem Kościoła jest niesienie narodom, podążającym drogą do Boga, światła Ewangelii, aby w Nim znalazły swoje urzeczywistnienie i spełnienie. Powinniśmy kierować się pragnieniem i gorliwością niesienia narodom światła Chrystusowego, aby zjednoczyły się w jedną rodzinę ludzką, z Bogiem, kochającym Ojcem” – napisał Ojciec Święty, Benedykt XVI w orędziu na Światową Niedzielę Misyjną 2009.

Zwracając się do braci biskupów i kapłanów oraz całego ludu Bożego, Ojciec Święty wezwał do ożywienia w sobie treści przesłania, jakie Chrystus pozostawił swoim uczniom, „”Idźcie do wszystkich narodów i czyńcie ludzi moimi uczniami», tak, jak czynił Wielki Apostoł Narodów św. Paweł.

W Orędziu na Światową Niedzielę Misyjną 2009, zatytułowanym „W jego świetle będą chodziły narody”, Ojciec Święty podkreśla, iż działalność Kościoła nie jest ukierunkowana na forsowanie kościelnych idei i umacnianie władzy Kościoła, lecz na głoszenie wszystkim ludziom Chrystusa, „ponieważ zaangażowanie w głoszenie Ewangelii w czasach współczesnych jest nie tylko służbą na rzecz chrześcijańskich wspólnot, lecz całej ludzkości.”

„Destrukcja, podziały, konflikty i wrogość znajdują swój ostateczny kres w Krwi Chrystusa, a w świetle Zmartwychwstania i Uwielbienia Syna Bożego rodzi się nowy początek. Chrystus czyni rzeczy nowe, włączając je w odwieczną jedność i radość Boga”, pisze Ojciec Święty. Już dziś wschodzi światło nadziei na nowe życie, pomimo wielu przeciwności i cierpienia: „Posłannictwo Kościoła polega na ukazaniu wszystkim narodom tej nadziei. Dlatego Chrystus powołuje swoich uczniów posyłając ich, aby głosili Królestwo Boże, czyniąc narody jednym ludem Bożym.” I tylko ta misja Kościoła czyni historię ludzkości zrozumiałą i autentyczną, czytamy w dokumencie.

Misje stanowią fundament życia Kościoła. Głoszenie Ewangelii to nagląca powinność wszystkich wierzących. Papież przypomina, iż Kościół czuje się odpowiedzialny „wobec wszystkich narodów za głoszenie Ewangelii”, ponieważ jego posłannictwo nie mierzy się materialnymi czy duchowymi potrzebami życia doczesnego, lecz tajemnicą zbawienia, która w pełni realizuje się w Królestwie Bożym. „Kościół pragnie przemieniać świat mocą Ewangelii”, kontynuuje papież wzywając wszystkich członków i instytucje Kościoła do współdziałania w tym posłannictwie i służbie.

Poruszając problematykę misji „ad gentes” Benedykt XVI podkreśla konieczność odnowienia zaangażowania w głoszenie Ewangelii, która jest „zaczynem wolności i postępu, braterstwa, jedności i pokoju”, zwłaszcza w obliczu „głębokich i daleko idących przemian współczesnego społeczeństwa”. Idąc za przykładem Apostoła Narodów musimy uświadomić sobie potrzebę uczestnictwa całego Kościoła w misji „ad gentes”, dopóki „zbawcze panowanie Chrystusa nie urzeczywistni się w pełni”, pisze Ojciec Święty.

Dzień poświęcony misjom stanowi dla Kościołów miejscowych okazję do przypomnienia o misjonarzach i misjonarkach, „którzy dawali świadectwo Ewangelii w sytuacjach prześladowań, ucisku i społecznej dyskryminacji, aż po więzienie, tortury i śmierć. Niemało jest tych, którzy z powodu Jego «Imienia» są nadal skazywani na śmierć.

Dziękując Papieskim Dziełom Misyjnym za ich pracę na polu animacji i formacji misyjnej oraz materialnego wspierania młodych Kościołów, Benedykt XVI podkreśla: „Dzięki tym papieskim instytucjom urzeczywistnia się w sposób cudowny wspólnota Kościołów, poprzez wymianę darów, wzajemną troskę i wspólne projekty misyjne”

Na zakończenie Ojciec Święty pisze, iż „ewangelizacja jest dziełem Ducha”, dlatego prosi wszystkich katolików o modlitwę do Ducha Świętego, aby budził w Kościele gorliwość głoszenia Słowa Bożego. Ojciec Święty prosi również o wielkoduszne wspieranie misjonarzy i misjonarek, którzy często jako pierwsi głosiciele angażują się w niesienie Zbawczej Nowiny w często wrogich i niesprzyjających warunkach.

„Zapraszam wszystkich”, pisze papież na zakończenie, „do dawania wiarygodnego świadectwa wspólnoty Kościołów poprzez materialne wsparcie, zwłaszcza w czasie kryzysu, jaki ludzkość obecnie przeżywa, aby młode Kościoły były w stanie nieść narodom światło Ewangelii miłości.”

Fides, 06.07.2009 r.
Tłum. U.S.