Papieska Intencja Ewangelizacyjna, listopad 2016

Aby w parafiach kapłani i osoby świeckie współpracowali w służbie wspólnoty, nie poddając się pokusie zniechęcenia.
Agencja Fides, organ prasowy Kongregacji Ewangelizacji Narodów, opublikowała dane statystyczne dotyczące działalności misyjnej Kościoła katolickiego. Informacje pochodzą z ostatniego Rocznika Statystycznego Kościoła Katolickiego i zawierają dane, aktualne na dzień 31 grudnia 2014 r.

Statystyki oddają stan liczebny Kościoła, jego struktur duszpasterskich, działalności w dziedzinie służby zdrowia i szkolnictwa. Liczby umieszczone w nawiasach obrazują tendencję spadkową lub wzrostową w porównaniu do roku poprzedniego.

LUDNOŚĆ ŚWIATA

Na dzień 31 grudnia 2014 r. na świecie żyło 7.160.739.000 Ludzi, tj. o 66.941.000 więcej niż w roku poprzednim. Wzrost dotyczył wszystkich kontynentów, z wyjątkiem Europy: Azja + 37.349.000, Afryka +23.000.000, Ameryka +8.657.000 i Oceania +649.000. Ludność Europy zmniejszyła się o 2.714.000.

KATOLICY

Liczba katolików na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 1.272.281.000, co oznacza wzrost o 18.355.000. (mniej niż w roku poprzednim). Tendencja wzrostowa dotyczy wszystkich kontynentów, z wyjątkiem Europy: Afryka +8.535.000, Ameryka +6.642.000, Azja +3.027.000 i Oceania +208.000. W Europie liczba katolików spadła o 57.000.

Udział katolików w populacji świata zwiększył się, podobnie jak w roku poprzednim, o 0,09 % i wynosił 17,77%. Wzrost zanotowano w: Afryce (+0,38), Ameryce (+0,12), Azji (+0,05), Europie (+0,14) i Oceanii (+0,09).

LICZBA MIESZKAŃCÓW I KATOLIKÓW NA JEDNEGO KAPŁANA

Liczba mieszkańców przypadających na jednego kapłana wzrosła w o 30. W wymiarze światowym wynosi 13.882. Wzrost zanotowano w: Ameryce (+79), Europie (+41) i Oceanii (+289); spadek w: Afryce (-125) i Azji (-1.100).

Liczba katolików przypadających na jednego kapłana wzrosła łącznie o 4. Na całym świecie wynosi 3.060. Wzrost nastąpił w: Afryce (+73), Ameryce (+59); Europie(+22), Oceanii (+83); niewielki spadek w: Azji (-17).

DIECEZJE I STACJE MISYJNE

W porównaniu do roku poprzedniego liczba diecezji wzrosła o 9 i wynosi 2.998. Nowe stacje misyjne powstały: w Afryce (+1), Ameryce (+3), Azji (+3) i Europie (+2).
Istnieje 1.864 stacji misyjnych z jednym kapłanem (o 7 mniej w porównaniu do roku ubiegłego). Tendencję wzrostową zanotowano w: Afryce (+39) i Europie (+2); spadkową w Ameryce (-35), Azji (-8) i Oceanii (-5).
Liczba stacji misyjnych bez własnego kapłana wzrosła w 2014 r. o 2.703 i wynosi 136.572. Wzrost dotyczy: Afryki (+1.252), Ameryki (+ 2.891) i Oceanii (+115); spadek zanotowano w Azji (- 1.452) i Europie (-2).

BISKUPI

Liczba biskupów wzrosła o 64 i wynosi 5.237. Wzrost zanotowano w obydwu kategoriach: biskupów diecezjalnych: 3.992 (o 47 więcej niż w roku poprzednim), biskupów zakonnych 1.245 (o 17 więcej w porównaniu do roku poprzedniego).

Wzrost liczby biskupów diecezjalnych dotyczy wszystkich kontynentów z wyjątkiem Oceanii (-1). Poza tym: Ameryka (+20), Azja (+9), Afryka (+1) i Europa(+18). Wzrost liczby biskupów zakonnych dotyczy bez wyjątku wszystkich kontynentów: Afryka (+5), Ameryka (+2) Azja (+3) Europa (+6) i Oceania (+1).

KAPŁANI

Liczba kapłanów wzrosła na świecie o 444 i wynosi 415.792. Spadek zanotowano ponownie w Europie (- 2.564), niewielki w Ameryce (-123) i Oceanii (-86); wzrost w Afryce (+1.089) i Azji (+2.128).

Liczba kapłanów diecezjalnych wzrosła o 765 i wynosi 281.297.Wzrost nastąpił w Afryce (+1.023), Ameryce (+810) i Azji (+848), spadek- ponownie w Europie (-1.914), jak również w Oceanii.

Liczba kapłanów zakonnych spadła o 321 i wynosi 134.495. Podobnie jak w latach poprzednich wzrost nastąpił w: Afryce (+66) i Azji (+1.280); spadek ponownie w Ameryce (-933), Europie (-650) i Oceanii(-84).

STALI DIAKONI

Liczba Stałych Diakonów wzrosła o 1.371 i wynosi 44.566. Największy wzrost zanotowano po raz kolejny w Ameryce (+965) i Europie (+311) oraz w Afryce (+25), Azji (+65) i Oceanii (+5).
Liczba stałych diakonów w diecezjach wynosi 43.954 i wzrosła łącznie o 1.304. Wzrost nastąpił na wszystkich kontynentach: Afryka  (+8), Ameryka (+971), Azja (+36), Europa (+285) i Oceania (+4).

Liczba Stałych Diakonów w instytutach religijnych wynosi 612. W porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 67. Wzrost zanotowano w: Afryce (+17), Azji (+29), Europie (+26) i Oceanii (+1); spadek w Ameryce (-6).

BRACIA I SIOSTRY ZAKONNE

Liczba braci spadła po raz kolejny o 694 i wynosi 54.559. Wzrost zanotowano w: Afryce (+331) i Azji (+66); spadek w Ameryce (-362), Europie (-653) i Oceanii (-76). Liczba sióstr zakonnych spadła po raz kolejny i to dość znacznie w porównaniu do roku poprzedniego (–10.846) i wynosi 682.729. Wzrost zanotowano w: Afryce (+725) i Azji (+604), spadek w Ameryce (–4.242), Europie (-7.733) i Oceanii (–200).

INSTYTUTY ŚWIECKIE

Liczba członków instytutów świeckich męskich wynosi 654. W porównaniu do roku poprzedniego spadła o 58. Wzrost zanotowano tylko (+2); spadek w Ameryce (-13), Azji (-16) i Europie (-31). W Oceanii bez zmian.

Liczba członkiń żeńskich instytutów świeckich wzrosła w roku 2014 o 243 i wynosi łącznie 24.198 członków. Tendencje według kontynentów: Azja (+44), Europa (-515) i Afryka (+7), Ameryka (-306) i Oceania (-3).

MISJONARZE ŚWIECCY I KATECHECI

Liczba misjonarzy świeckich wynosi 368.520 i jest wyższa w porównaniu do roku ubiegłego o 841. Wzrost nastąpił w Afryce (+9), Europie (+6.806) i Oceanii (+41),  podczas gdy tendencję spadkową zanotowano w: Ameryce (-5.596) i Azji (-419).

Liczba katechetów wzrosła o 107.200 i wynosi 3.264.768. Znaczący wzrost nastąpił w Afryce (+103.084) i Azji (+6.862), niewielki w Oceanii  (+1.271), podczas gdy w Ameryce (-2.814)  i Europie (-203) zanotowano tendencję spadkową.

SZKOŁY I INSTYTUCJE OŚWIATOWE

Na całym świecie pod patronatem Kościoła katolickiego funkcjonują liczne szkoły, ośrodki wychowawcze i instytucje oświatowe.

Z danych statystycznych wynika, iż pod auspicjami Kościoła działa: 73.580 przedszkoli z 7.043.634 dziećmi; 96.283 szkół podstawowych z 33.516.860 uczniów; 46.339 szkół ponadpodstawowych z 19.760.924 uczniów.  2.477.636 uczniów uczęszcza do średnich szkół katolickich. 2.719.643 studentów studiuje na katolickich uniwersytetach.

INSTYTUCJE OPIEKUŃCZE I UŻYTKU PUBLICZNEGO

Kościół katolicki na całym świecie prowadzi instytucje opiekuńcze i użytku publicznego, w tym: 5.15 szpitali – najwięcej w Ameryce (1.501) i Afryce  (1.221); 16.523 ośrodków zdrowia – najwięcej w Afryce (5.230), następnie w Ameryce (4.667) i Azji (3.584); 612 leprozoria – najwięcej w Azji(313) i Afryce (174); 15.679 domy dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych -najwięcej w Europie(8.304) i Ameryce (3.726); 9.492 sierocińce – najwięcej w Azji (3.859); 12.637 przedszkola – najwięcej w Azji (3.422) i Ameryce (3.477); 14.576 poradni małżeńskich –  głównie w Europie (5.670) i Ameryce (5.634); 3.782 szkół specjalnych i  37.601 instytucji.

DIECEZJE POD JURYSDYKCJĄ KONGREGACJI EWANGELIZACJI NARODÓW

Na dzień 4 października 2016 r. Kongregacji Ewangelizacji Narodów podlegało 1.108 diecezji; o trzy diecezje mniej niż w roku 2015. Większość diecezji znajduje się w Afryce (508) i Azji (480), następnie Ameryce (74) i Oceanii (46).

Fides 23/10/2016