Papieska Intencja Misyjna, październik 2010 r.

 

 

 

 

 

Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego stały się okazją pozwalającą zrozumieć, że zadanie głoszenia Chrystusa stanowi konieczną i niezbywalną posługę, którą zgodnie ze swoim powołaniem Kościół pełni dla dobra ludzkości.
Ojciec Święty przypomina nam, iż zadanie głoszenia Ewangelii Chrystusa jest konieczną i niezbywalną służbą Kościoła dla dobra ludzkości. Jezus Chrystus jest tym, który wypełnił Boże Zbawienie. Jest Drogą, Prawdą i Życiem i wszyscy ludzie mają prawo poznać Go.

Poprzez własną działalność misyjną Kościół pragnie przekazywać innym światło Boga, które sam otrzymał, bez narzucania się komukolwiek. Przekazywać nie oznacza narzucać.
Przesłanie Chrystusa pozostaje jednak niezmienne: „Idźcie i głoście wszystkim ludziom Ewangelię”.
Misyjny wymiar jest istotnym elementem Kościoła. Gdyby nie głosił zbawczej misji Boga wśród ludzi nie mógłby wypełnić woli Jezusa. To głoszenie zawiera jednocześnie imperatyw nawrócenia dla samego Kościoła. W Orędziu na Światową Niedzielę Misyjną papież Benedykt XVI pisze o mandacie misyjnym, iż „bez wiarygodnego, osobistego i wspólnotowego oraz duszpasterskiego nawrócenia, nie mógłby on zostać wypełniony”. Głoszenie Ewangelii domaga się wielkiej odpowiedzialności ze strony chrześcijan, którzy nie mogą czuć się „panami”, czy „posiadaczami” prawdy głoszenia, lecz jej sługami. Poświęcają całe swoje życie Ewangelii, ponieważ znajdują w niej miłość Boga.
„Tak, jak greccy pielgrzymi sprzed dwóch tysięcy lat, również ludzie naszych czasów, choć nie zawsze świadomie, proszą wierzących nie tylko o to, by «mówili» o Jezusie, lecz by „ukazywali” Jezusa, ukazywali jaśniejące oblicze Odkupiciela w każdym zakątku ziemi pokoleniom nowego tysiąclecia, zwłaszcza młodym na wszystkich kontynentach, którzy są uprzywilejowanymi adresatami i podmiotami ewangelicznego orędzia. Powinni oni odczuć, że chrześcijanie niosą słowo Chrystusa, ponieważ On jest Prawdą, ponieważ odnaleźli w Nim sens, prawdę swego życia» (Benedykt XVI, Orędzie na ŚNM 2010).
Nie możemy być głosicielami Ewangelii, jeśli nie będziemy ludźmi wierzącymi, jeśli nie będziemy kierować się w naszym życiu wartościami ewangelicznymi. Chrześcijaństwo nie jest ideologią, lecz osobistym spotkaniem z Jezusem, Synem Boga żywego. Tylko poprzez spotkanie z Bożą miłością, mającą moc przemiany naszego życia, możemy żyć we wspólnocie z Nim i naszymi bliźnimi oraz dawać wiarygodne świadectwo nadziei, jaka nas wypełnia. Maryja, Matka Boga i Królowa Apostołów, niech towarzyszy swoją macierzyńską miłością uczniom Chrystusa, aby wszyscy ludzie poznali miłość Boga, objawioną w Jezusie Chrystusie.

Fides, 29/09/2010