PIM Luty – Komentarz misyjny FIDES

Watykan (Fides) – „Od początku historii Kościoła byli mężczyźni i kobiety, którzy idąc za ewangelicznymi radami Chrystusa naśladowali go głosząc jego nauki- każdy na swój sposób- i prowadząc życie Bogu poświęcone.

Pośród różnorodności darów wszyscy oni odczytali swoje powołanie do życia według zasad ewangelicznych, naśladując Chrystusa w jego czystości, ubóstwie i posłuszeństwie Ojcu, aż po śmierć na krzyżu, która stała się źródłem zbawienia dla świata.
Napełnieni miłością, szczególnym darem Ducha Świętego żyją coraz bardziej dla Chrystusa i jego Mistycznego Ciała, Kościoła. (por, dekret Soborowy Perfectae caritatis , nr. 1). W dekrecie soborowym Perfectae caritatis” papież Paweł VI wyłożył podstawowe zasady odnowy życia zakonnego zgodnie z duchem czasu II Soboru Watykańskiego.

Szczególny wkład życia konsekrowanego w dzieło misji „ad gentes” pokreślił także papież Jan Paweł II w swojej Encyklice „Redemptoris Missio.
W rozdziale „Misyjna owocność życia konsekrowanego” papież pisze: „ Do niewyczerpanego i różnorodnego bogactwa Ducha należą powołania do Instytutów życia konsekrowanego, których członkowie od chwili, gdy na mocy samej konsekracji poświęcają się na służbę Kościołowi, powinni w sposób właściwy, ich Instytutowi mieć szczególny udział w działalności misyjne”.

Ja Paweł II zaprasza instytuty życia kontemplacyjnego aby „zakładały wspólnoty w nowych Kościołach, by „wśród niechrześcijan (…) dawały wspaniałe świadectwo majestatowi i miłości Boga oraz jedności w Chrystusie. Obecność ta jest korzystna wszędzie w świecie niechrześcijańskim, zwłaszcza w tych regionach, gdzie religie mają w wielkim poszanowaniu życie kontemplacyjne ze względu na ascezę i na poszukiwanie Absolutu”.(RM)

Przed Instytutami życia czynnego papież ukazuje „ niezmierzone przestrzenie dla świadczenia miłosierdzia, przepowiadania ewangelicznego, wychowania chrześcijańskiego, szerzenia kultury i solidarności z ubogimi, dyskryminowanymi, zepchniętymi na margines i uciśnionymi. Instytuty te, czy mają cel ściśle misyjny czy też nie, muszą zbadać swoje możliwości i gotowość poświęcenia swej działalności krzewieniu Królestwa Bożego”.(RM)

Statystyki Kościoła katolickiego (na dzień 31 grudnia 2006)  ukazują nam w liczbach obecność osób konsekrowanych w różnych zakątkach świata:
Kapłani zakonni 136.171
Stali diakoni z instytutów zakonnych 532
Bracia świeccy 55.107
Siostry zakonne 753.400
Łącznie 945.210
Zakonny żeńskie z instytutów życia aktywnego
Aspirantki 16.594
Nowicjuszki 15.794
Siostry ze ślubami czasowymi 46.718
Siostry ze ślubami wieczystymi 501.292
Zakony żeńskie kontemplacyjne
Aspirantki 2.000
Nowicjuszki 2.087
Siostry ze ślubami czasowymi 3.511
Siostry ze ślubami wieczystymi 44.982
Zakony męskie
Aspiranci 18.517
Nowicjusze 10.456
zakonnicy ze ślubami czasowymi 5.641
Zakonnicy ze ślubami wieczystymi 35.512
W latach 1997-2005 nastąpił spadek liczby kapłanów zakonnych i braci oraz sióstr:
 • Liczba kapłanów: spadek  z 140.687 (1997) do 136.649 (2005);
 • Liczba braci zakonnych: spadek z 58.210 do 54.708
 • Liczba sióstr zakonnych: spadek z 819.278 do 760.529
Analizując sytuację na poszczególnych kontynentach  zaznacza się spadek liczby osób konsekrowanych głównie w Europie i Ameryce, także w Oceanii, ale nieznacznie.
W Europie tendencje te rysują się następująco:
 • Liczba kapłanów zakonnych spadła : z 64.803 do 59.787
 • Liczba braci: z 24.460  do 19.574;
 • Liczba sióstr zakonnych: z 388.693  do 322.995.
Analogiczną sytuację odnotowano na kontynencie amerykańskim:
 • Liczba kapłanów zakonnych spadła : z 46.518 do 42.869
 • Liczba braci: z 17.426 do 16.457
 • Liczba sióstr zakonnych:  240.858 do 215.372.
W Oceanii zanotowano:
 • Liczba kapłanów zakonnych spadła : z 2.308 do 2.064
 • Liczba braci : z 1.967 do 1.563
 • Liczba sióstr zakonnych:  11.904 do 9.909
W Afryce w latach 1997 – 2005 zanotowano:
 • Wzrost liczby kapłanów zakonnych z 10.406 do 11.206;
 • Liczby braci zakonnych  z 7.083 do 7.948;
 • Liczba sióstr zakonnych  z  49.854 do 58.781.
Natomiast w  Azji :
 • Liczba kapłanów zakonnych wzrosła z 16.652 do 20.723
 • Liczba braci zakonnych z  7.274 do 9.166
 • Liczba sióstr zakonnych z 127.969 do 153.472.
Liczba osób życia konsekrowanego wzrosła w Afryce i Azji nie tylko dzięki wzrostowi liczebności instytutów zakonnych, które bazując na zaangażowaniu misjonarzy miejscowych założyły tam swoje siedziby, lecz także dlatego, iż powstają nowe miejscowe instytuty życia konsekrowanego, spośród których wiele czerpie inspiracje z charyzmatu misji ad gentes, czego wyrazem jest wzrost świadomości misyjnej, pobudzającej do pracy misyjnej we własnym kraju, ale tez i za granicą.
Znakiem witalności i nadziei życia zakonnego w Afryce i Azji  jest otwarcie się miejscowych kultur na wymiar religijny. Rozwój Kościołów miejscowych, postępy w procesie inkulturacji Ewangelii, wzrost wiedzy o charyzmatach poszczególnych instytutów zakonnych, duża liczba młodych ludzi zaangażowanych w życie Kościoła,  praca na rzecz wspierania rozwoju człowieka oraz wspaniałe świadectwa  osób zakonnych tam, gdzie bezpośrednia ewangelizacja nie jest możliwa, to elementy charakteryzujące dynamikę i kierunek rozwoju młodych kościołów w krajach tzw. Trzeciego Świata.
Naturalnie osoby wkraczające na drogę życia konsekrowanego napotykają wiele problemów i przeszkód.

Na pierwszym miejscy należy uwzględnić formację podstawową oraz jej kontynuację w aspekcie duchowym i kulturowym tak, aby osoby konsekrowani  mogły odpowiedzieć na wyzwania fundamentalizmu, rasizmu i sekt.

Dlatego w tym miesiącu modlimy się przede wszystkim o to, aby Duch Święty  uzdolnił osoby poświęcone Bogu , zwłaszcza w krajach misyjnych, do bycia „płonącymi pochodniami” rozpalającymi w sercach ludzi „miłość Chrystusa, który jest Światłem świata, zwłaszcza tam, gdzie panuje ubóstwo, niesprawiedliwość, przemoc i wojny. (Por. Benedykt XVI  do osób konsekrowanych, 2.2.2008)

Apel Ojca Świętego skierowany do obecnych w Rzymie osób zakonnych na początku jego pontyfikatu brzmiał: „Kościół potrzebuje waszego świadectwa, potrzebuje życia poświęconego Bogu, które z odwagą i w sposób twórczy podejmie wyzwania naszych czasów. Wobec szerzenia się hedonizmu od was oczekuje się odważnego świadectwa czystości, będącej wyrazem serca znającego piękno i cenę Bożej miłości. Wobec dominującego dziś powszechnie pragnienia pieniądza waszym skromnym życiem i gotowością służenia najbardziej potrzebującym przypominacie, że Bóg jest prawdziwym bogactwem, które nie niszczeje. Wobec indywidualizmu i relatywizmu, prowadzących do tego, że człowiek staje się dla siebie jedyną normą, wasze braterskie życie zdolne poddać się kierownictwu, a więc gotowe do posłuszeństwa, potwierdza, że realizację samych siebie składacie w ręce Boga”. (Por, papież Benedykt XVI, 10.12.05) (Fides.org, 05.02.08)
Tłum. U. Siniarska