djembed

Trzeci dzień nowenny w intencji ks. Grzegorza Młodawskiego SAC

MIŁUJĄCY WSZYSTKICH LUDZI
ZNAK KRZYŻA I MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Boże, który serce swego sługi Stanisława rozpaliłeś tak gorącym pragnieniem zjednoczenia w Twoim Kościele wszystkich odłączonych braci, że dla tego dzieła złożył w ofierze swe życie, prosimy, wsław go w swoim Kościele dla pomnożenia Twojej chwały i dla zgromadzenia w jednej Owczarni Twojej wszystkich odłączonych ludów, a mnie za jego przyczyną udziel łaski…, o którą pokornie Cię proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA (1J 5,3-5):
Miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat;
tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

ROZWAŻANIE
Ostateczne zwycięstwo osiąga miłość, która jest – jak mówi autor Pieśni nad pieśniami – potężniejsza nawet od śmierci (por. Pnp 8,6). Przykazanie miłości jest sercem Ewangelii, ono też było fundamentem życia Sługi Bożego ks. Stanisława Szulmińskiego. Posiadał on ogromne serce zdolne do miłowania wszystkich ludzi bez wyjątku. Każdy: Polak, Ukrainiec, Żyd czy Rosjanin stawał się przyjacielem Sługi Bożego, albowiem posiadał on niezwykły charyzmat jednoczenia ludzi. Nigdy nie szukał tego, co dzieli, ale zawsze tego, co łączy. W każdym człowieku widział swojego brata
lub siostrę, których w imię miłości do Boga miłował jak samego siebie.
Chwila refleksji w ciszy.

MODLITWA SŁ. B. STANISŁAWA SZULMIŃSKIEGO
Boże, Ojcze najlepszy! Ty czynisz wszystko z miłości! Z miłości uczyniłeś nas dziećmi swoimi. Rozumiemy teraz, co miał na myśli św. Jan, gdy pisał te słowa: „Patrzcie, jaką miłość okazał nam Bóg,
że dziećmi Jego nie tylko nazwani jesteśmy, ale nimi jesteśmy”. Z ojcowską miłością i troskliwością czuwasz nad każdym z nas. Bez Twojej wiedzy i woli nie spadnie ani wróbel z dachu, ani włos z
głowy naszej. Miłujesz nas tak czule, że troszczysz się nawet o takie drobiazgi w życiu naszym. Użyczasz dobrodziejstw bez liku wszystkim, którzy Cię o to proszą. Dlatego z radością powtarzamy
za św. Pawłem: „Nie otrzymaliśmy ducha niewoli, lecz ducha dziecięctwa Bożego, w którym wolno nam mówić: Abba, drogi Ojcze nasz!”.
Matko najmilsza! Matko Pięknej Miłości! Wyproś nam łaskę głębszego zrozumienia miłości Boga i uproś Ducha Świętego, aby On rozpalił w sercach naszych ogień swojej miłości. Amen.

WEZWANIA DO SŁUGI BOŻEGO KS. STANISŁAWA SZULMIŃSKIEGO SAC (I)
Sługo Boży Stanisławie Szulmiński, wstawiaj się za nami.
Wierny sługo Boga,
Rozmiłowany w Kościele,
Szafarzu Bożego Miłosierdzia,
Kierowniku dusz ludzkich,
Pokorny naśladowco Chrystusa,
Miłośniku ubóstwa i prostoty,
Pokory przykładzie,
Wzorze pokuty,
Lekarzu ludzkich słabości,
Krzewicielu powołań kapłańskich i zakonnych,
Opiekunie zesłańców do sowieckich łagrów,
Pochodnio światła prawdy i pokoju,
Budowniczy mostów zgody i pojednania,
Przyjacielu wszystkich ludzi,
Prekursorze ekumenizmu,
Żertwo naszej wolności,
Drogocenny skarbie Kościoła,
Blasku Bożej dobroci,
Módlmy się. Boże, Ty wezwałeś Twojego Sługę Stanisława Szulmińskiego do budowania zgody i pojednania między zwaśnionymi narodami i podzielonymi uczniami Chrystusa; umocniony Twoim Duchem mężnie świadczył o Tobie pośród prześladowań i złożył samego siebie na całopalną ofiarę za jedność i pokój, daj nam przez jego przyczynę tego samego Ducha ofiarnej miłości, abyśmy szukali dróg poszanowania, zgody i zrozumienia, a tym samym przyczynili się do budowania jedności Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Na zakończenie dodaje się:
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.

djembed