Watykan – Konieczność misji

WWażnym celem Roku Kapłańskiego było budzenie w każdym kapłanie świadomości swojego powołania, potrzeby konkretnej realizacji własnej tożsamości kapłańskiej oraz rozwijania specyficznej duchowości, aby na nowo wyruszyć na misje, w służbie Kościołowi i ludowi Bożemu”, powiedział prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, kard. Klaudio Hummes podczas Eucharystii na zakończenie Roku Kapłańskiego.

9 czerwca w Bazylice św. Pawła za Murami zgromadziło się 14 tysięcy kapłanów, którzy z różnych stron świata przybyli do grobu Apostoła Narodów . Z ust kard. Hummmesa usłyszeli słowa zachęty do wyruszenia na misje ad gentes z nowym misyjnym zapałem, z nowymi metodami ewangelizacji i nowymi formami wyrazu. „Ojciec święty, Benedykt XVI, mówiąc o konieczności misji, podkreślił, iż nie wystarczy czuwać nad zachowaniem istniejących już wspólnot, choć jest to rzecz ważna”, powiedział prefekt watykańskiej dykasterii, wzywając kapłanów do powstania i wyruszenia na misje.

Kard. Hummes przypomniał postać św. Pawła, którego Jezus powołał do swojej służby i posłał na misje wśród narodów. „My również musimy uświadomić sobie konieczność misji, jako osoby powołane i posłane przez Chrystusa, który powiedział: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim Stworzeniom” (Mk 16,15)» kontynuował kardynał.

Misje muszą kierować się zwłaszcza ku ludziom ubogim: „Dziś setki milionów ludzi zmuszonych jest do życia w ekstremalnym ubóstwie”, powiedział przedstawiciel Watykanu. „Żyją oni na marginesie społecznym nie mając dostępu do dóbr materialnych, socjalnych, kulturowych i duchowych. Oni są pierwszymi, którzy mają prawo do usłyszenia Radosnej Nowiny, że Bóg jest Ojcem wszystkich, że kocha bezwarunkowo i pragnie, aby uznane, szanowane i realizowane były prawa wszystkich”. „Ewangelizacja i wspieranie pełnego rozwoju człowieka są ze sobą nierozerwalnie złączone. Ludzie ubodzy, żyjący na obrzeżach wielkich miast lub w odległych wioskach, potrzebują bliskości Kościoła i pomocy w realizowaniu swoich podstawowych potrzeb”, konturował hierarcha.
Na zakończenie kard. Hummes podkreślił, iż kapłan czerpie siły do realizacji własnego powołania ze Słowa Bożego, Eucharystii i modlitwy. „Cały urząd kapłański skierowany jest na Eucharystię. Z Eucharystii kapłan czerpie potrzebne siły do pełnienia swojej misji. Celem misji jest prowadzenie nowych uczniów do Stołu Pana. A źródłem nowych uczniów wyruszających na misje jest Eucharystia”.

Fides, 10/06/2010 r.
tłum. U. Siniarska