Watykan: Papieskie Dzieła Misyjne na rzecz młodych Kościołów

Zebrane podczas Światowej Niedzieli Misyjnej ofiary, darowizny ofiarodawców oraz środki zgromadzone w wyniku misyjnej działalności publicznej, prowadzonej przez krajowe dyrekcje Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM) zasilają każdego roku Fundusz Solidarnościowy PDM.

W ramach Zgromadzeń Generalnych PDM, zwykle na początku maja, odbywa się weryfikacja wniosków o pomoc, które z całego świata napływają do Międzynarodowego Sekretariatu PDM w Rzymie. Dotyczą one budowy kościołów, kaplic, pomieszczeń duszpasterskich, formacji kapłanów i programów pomocy dla dzieci.
Kierując się zasadami równouprawnienia i sprawiedliwości Zgromadzenie Generalne przydziela dotacje na poszczególne projekty. Z racji ograniczonych środków nie wszystkie wnioski są załatwiane pozytywnie.
Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary rozpatruje każdego roku tysiące wniosków dotyczących formacji katechetów, budowy i utrzymania kościołów, kaplic, klasztorów, inicjatyw diecezjalnych i pracy duszpasterskiej
Papieskie dzieło Piotra Apostoła wspiera 837 seminariów duchownych na terytoriach podlegających Kongregacji Ewangelizacji Narodów i poza nią. Są to: 461 seminariów niższych, 376 seminariów wyższych; łącznie 77 715 seminarzystów.
Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci koncentrują się na wspieraniu roli małych misjonarzy w głoszeniu Ewangelii.
Dotacje dotyczą w szczególności projektów z takich obszarów jak: edukacja, zaopatrzenie w żywność i ubrania, opieka medyczna, pomoc dla dzieci z biednych rodzin. W roku 2010 na te cele przekazano łącznie 18 015 600 USD.
Papieskie Stowarzyszenie Misyjne Kleryków, powołane do życia przez papieża, Pawła VI, jako „Dusza pozostałych dzieł misyjnych”, skupia się na realizacji misyjnej istoty Kościoła, zwłaszcza wśród osób konsekrowanych, ale i wśród świeckich, zaangażowanych w misje Kościoła powszechnego. Dzieło wspiera również działania na rzecz jedności chrześcijan.

Fides, 21/10/2010
Tłum. Urszula Siniarska