Watykan: Powołanie Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji

„Kościół ma obowiązek zawsze i wszędzie głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa” – tymi słowami papież Benedykt XVI rozpoczął swój List Apostolski w formie Motu Proprio: „Ubicumque et semper” (Zawsze i wszędzie), którym oficjalnie ustanawia Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

“Wierny posłannictwu, jakie powierzył mu Jezus Chrystus przed swoim Wniebowstąpieniem, Kościół od momentu Zesłania Ducha Świętego niestrudzenie ukazuje piękno Ewangelii, głosząc Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka. Dlatego misja ewangelizacyjna, będąca kontynuacja dzieła zapoczątkowanego przez Jezusa Chrystusa, wyznacza istotę Kościoła, i jest dla Kościoła konieczna i niezbywalna” – napisał Ojciec Święty w dokumencie.
Papież podkreśla, iż misja ta posiada różnorodny charakter w zależności od miejsca, okoliczności i uwarunkowań historycznych. W obecnych czasach misja ta musi zmierzyć się ze zjawiskiem odchodzenia od wiary w społeczeństwach i kulturach, które od stuleci trwały zakorzenione w Ewangelii.
W tym kontekście papież podkreśla, iż aktualne przemiany społeczne dogłębnie zmieniają postrzeganie świata. Postęp w dziedzinie wiedzy i techniki, poszerzenie możliwości życiowych oraz przestrzeni wolności indywidualnej, przemiany w dziedzinie gospodarczej, migracja i w konsekwencji wymieszanie się plemion i kultur oraz coraz silniejsze wzajemne powiązania między narodami mają wpływ na religijny wymiar człowieka. „Niezaprzeczalne dobro, jakie przemiany te niosą dla człowieka, kontrastuje w sposób niepokojący z utratą wrażliwości na sacrum, co prowadzi do kwestionowania zasad fundamentalnych, uważanych dotychczas z nienaruszalne” – podkreśla Ojciec Święty.
Benedykt XVI przypomina, iż Sobór Watykański, a potem papieże Paweł VI i Jan Paweł II, głosili konieczność „znalezienia odpowiednich form ewangelizacji, które umożliwią współczesnemu człowiekowi usłyszeć żywe i odwieczne Słowo Boga”.
„Troska moich poprzedników”, pisze Benedykt XVI, „jest również i moim udziałem”. Ojciec Święty uważa za właściwe, aby cały Kościół podjął wysiłek misyjny, zdolny do krzewienia nowej ewangelizacji. Odnosi się to przede wszystkim do Kościołów antycznych, w których panują różne trendy, a przez to różne oczekiwania, domagające się zróżnicowanych form ewangelizacji. Papież wskazuje na konieczność otwartości na natchnienia Ducha Świętego. „By owocnie głosić Słowo Boże, trzeba nade wszystko głębokiego doświadczenia Boga” – pisze Benedykt XVI. Zaznacza, iż u źródła wszelkiej ewangelizacji nie mieści się jakiś ludzki projekt ekspansji, lecz pragnienie dzielenia z innymi nieocenionego daru, jakim zechciał obdarzyć nas Bóg, abyśmy mieli udział w Jego życiu.
Przed nową Radą stoją następujące zadania: pogłębienie znaczenia teologicznego i duszpasterskiego nowej ewangelizacji; krzewienie i sprzyjanie, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi episkopatami studium, upowszechniania i realizacji Magisterium papieskiego odnoszącego się do tematyki związanej z nową ewangelizacją; zaznajamianie i wspieranie inicjatyw związanych z nową ewangelizacją mające już miejsce w poszczególnych Kościołach partykularnych i promocja realizacji nowych, angażując także zakony oraz stowarzyszenia wiernych oraz nowe wspólnoty; studiowanie i sprzyjanie wykorzystywaniu nowoczesnych form komunikacji, jako narzędzi nowej ewangelizacji; zachęcanie do używania Katechizmu Kościoła Katolickiego, jako dokumentu istotnego i pełnego treści wiary dla ludzi naszych czasów.

Fides, 12.10.2010 r.
Tłum. Urszula Siniarska