Watykan: Uczestnicy Zgromadzenia Generalnego PDM na audiencji u Benedykta XVI

W piątek, 21 maja, papież Benedykt XVI przyjął na audiencji generalnej uczestników Zgromadzenia Generalnego PDM, obradującego w Rzymie, w dniach od 17 do 23 maja br. Na początku swojego przemówienia Ojciec Święty zwrócił się ze słowami szczególnego pozdrowienia do członków kierownictwa Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, która, jak powiedział, została powołana, by „koordynować działalność i współpracę misyjną na całym świecie”.

Ojciec Święty podkreślił, iż ewangelizacja jest koniecznością współczesnych czasów, ponieważ ludzkość cierpi na skutek braku pogłębionej refleksji, a współczesnych humanizm usiłuje wykluczyć Boga i transcendencję. Dlatego, powiedział, współczesne problemy muszą być oświecone przemieniającym światłem Ewangelii. „Jezus Chrystus, jako wierny świadek miłości Ojca, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, stał się główną siłą napędową prawdziwego rozwoju człowieka i całej ludzkości”. Głoszenie Nowiny o Jezusie jest bezcenną służbą, jaką Kościół może złożyć w darze ludzkości. „Pochodzicie z różnych diecezji świata. Jesteście wymownym i żywym znakiem katolickości Kościoła, który poprzez uniwersalny charakter posłannictwa apostolskiego dotarł aż na krańce ziemi, aby każdy naród, każde środowisko, nie były pozbawione światła i łask Chrystusa,” powiedział papież.

Misja głoszenia Ewangelii wśród narodów, kontynuował Ojciec Święty, polega na krytycznej ocenie przemian zachodzących w świecie, które znajdują wyraz w przemianach kulturowych. Kościół, którego obecność przekracza granice geograficzne i antropologiczne, głosi przesłanie zakorzenione w historii, głosi niezaprzeczalność wartości osoby w świetle zbawczego planu Boga. Głoszenie Ewangelii to głoszenie wolności, sprawiedliwości i solidarności, powiedział Benedykt XVI. Ten, kto uczestniczy w tej misji, napotyka opór, oszczerstwa i cierpienia, ponieważ jest konfrontowany z duchem tego świata i jak św. Apostoł Paweł posiada jako broń tylko Słowo Chrystusa i Krzyż (por 1 kor 1,22 –25).

Ojciec Święty podkreśli, iż podobnie jak Apostoł Paweł, poprzez cierpienia dajemy wyraz autentyczności naszego apostolskiego posłannictwa. Ważne przy tym jest, abyśmy pamiętali, iż w posłudze, jaką Kościół wypełnia w dziejach zbawienia, wpisanych w dzieje ludzkości, jest obecny i działa Duch Święty, który ziemskie pielgrzymowanie przenika tchnieniem życia wiecznego i kieruje całe stworzenie do ostatecznego kresu w nieskończoności Boga (por. Jan Paweł II Dominum et vivificantem, 64). „To Duch Święty jednoczy i chroni Kościół, obdarzając uczniów Chrystusa mocą głoszenia i bogactwem charyzmatów”, powiedział Benedykt XVI. W tym kontekście Ojciec Święty przytoczył słowa z Encykliki Caritas Veritate (79), mówiące o rozwoju: „Rozwój potrzebuje chrześcijan z ramionami wzniesionymi do Boga w postawie modlitwy, chrześcijan kierujących się świadomością, że miłość pełna prawdy, caritas in veritate, która jest u początków autentycznego rozwoju, nie jest naszym wytworem, ale została nam podarowana”.

Na zakończenie spotkania Ojciec Święty zwrócił się ze słowami szczególnego podziękowania do wszystkich zaangażowanych w działalność PDM, którzy swoją pracą przyczyniają się do szerzenia i pogłębiania świadomości misyjnej w Kościołach miejscowych, do rozwoju dzieła misyjnego poprzez formację i posyłanie misjonarzy, poprzez solidarne wspieranie młodych Kościołów. Benedykt XVI powierzył służbę PDM na rzecz Kościoła na świecie opiece Najświętszej Maryi, Matki Kościoła i Królowej Apostołów, udzielając zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.

Fides, 21/05/2010
tłum. U. Siniarska