WKS: “Dziękujemy za Waszą dobroć i wielkie serce”

Pomimo czasu naznaczonego chorobą i lękiem wielu osób, także w krajach misyjnych, trwamy w ufności Panu Bogu.

W Pallotyńskim Sekretariacie Misyjnym realizujemy projekty ważne dla najuboższych dzieci. Adopcja Serca pomaga osieroconym i biednym dzieciom w krajach Afryki i Ameryki Południowej. Dzieci te są bardzo wdzięczne swoim rodzicom adopcyjnym z Polski. Wczoraj otrzymaliśmy piękne kartki od dzieci z Wybrzeża Kości Słoniowej. Przeznaczone są dla Dobroczyńców z projektu Adopcja Serca. “Na żywo” wyglądają jeszcze piękniej – na twardym papierze ozdobnym naklejone są motywy afrykańskie: kontury Afryki, kontury państwa Wybrzeża Kości Słoniowej, afrykańskie motywy ozdobne, które są wycięte z afrykańskiego materiału. Dzieci wyrażają w ten sposób swoją wdzięczność i pamięć o polskich rodzicach.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w Pallotyńską Adopcję Serca i nieustannie prosimy o pamięć o naszych podopiecznych. Bóg zapłać za wielkoduszność w tym czasie trudnym dla nas wszystkich.

COTE D’IVOIRE: “MERCI DE VOTRE BONNE ET UN GRAND COEUR!”
Malgré le temps marqué par la maladie et la peur de nombreuses personnes, y compris dans les pays missionnaires, nous restons confiants en Dieu. Nous mettons en œuvre des projets importants pour les enfants les plus pauvres au Secrétariat Missionnaire Pallottine. L’adoption du Cœur aide les orphelins et les enfants pauvres des pays d’Afrique et d’Amérique du Sud. Ces enfants sont très reconnaissants à leurs parents adoptifs de Pologne.
Hier, nous avons reçu de belles cartes d’enfants de Côte d’Ivoire. Ils sont destinés aux bienfaiteurs du projet Adoption du cœur. “Live” est encore plus beau – sur du papier décoratif dur, des motifs africains sont collés: contours africains, contours ivoiriens, motifs décoratifs africains découpés dans une matière africaine. De cette façon, les enfants expriment leur gratitude et la mémoire des parents polonais.
Merci à tous ceux qui participent à l’adoption pallottine du cœur et nous vous demandons constamment de vous souvenir de nos élèves. Que Dieu vous bénisse pour votre générosité en cette période difficile pour nous tous.