ZADANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo

Istnieje powiedzenie „jasne układy tworzą wiernych przyjaciół”. Celem polityki prywatności Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego jest poinformowanie osób odwiedzających naszą witrynę o zasadach prywatności, abyście czuli się Państwo bezpiecznie, a nasza przyjaźń była długotrwała. Wasze donacje wspierają wiele ważnych dzieł charytatywno-misyjnych, dlatego bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest naszym priorytetem. Wszystkie przepisy zostały przygotowane z uwzględnieniem wytycznych RODO oraz Dekretu Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim.

DEFINICJE

 1. Administrator – organ, który przetwarza dane osobowe czyli PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY I „POMOST” – PALLOTYŃSKIE DZIEŁO POMOCY DLA KATOLIKÓW NA WSCHODZIE PROWINCJI CHTYSTUSA KRÓLA z siedzibą w Ząbkach przy ul. Wilczej 8, tel. +48/22 771 51 19, e-mail: biuro@sekretariat-misyjny.pl zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym – jeśli pozwalają na identyfikację Użytkownika – IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, dane geolokalizacyjne oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Innymi słowy są to Państwa dane, które uzyskujemy przy zakładaniu Konta Użytkownika lub w trakcie dokonywania płatności na projekty pomocowe opublikowane na naszej stronie internetowej lub innego rodzaju wsparcia finansowe, które wymagają podania danych Użytkownika.
 3. Polityka Prywatności – obowiązki informacyjne, jakie ciążą na Administratorze danych osobowych, którym jest właściciel niniejszej strony internetowej.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Dekret ogólny KEP – Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r.
 6. Użytkownik – każda osoba, która przyłącza się do projektów pomocowych za pośrednictwem niniejszego portalu internetowego.

 

CELE PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych osobowych jest ściśle związane z celami Sekretariatu Misyjnego w niesieniu pomocy krajom misyjnym. Wśród nich są następujące:

 • Prowadzenie administracji związanej z Adopcją Serca, danymi opiekunów i dzieci adoptowanych;
 • Prowadzenie rozliczeń płatności dokonywanych przez Internet oraz przelewów bankowych na konto Sekretariatu;
 • Rejestrowanie wpłat na intencje mszalne;
 • Dostarczanie potwierdzenia dokonanych wpłat;
 • Gromadzenie danych statystycznych.
 • Administrator, w celu optymalizacji wyświetleń portalu internetowego, może zbierać dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym IP urządzenia, dane o urządzeniu, identyfikator internetowy, dane geolokalizacyjne oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii.

 

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 • Przetwarzamy Państwa dane na podstawie zapewnienia dostępu do naszego serwisu poprzez Wasze życzenie wsparcia projektów pomocowych, placówek misyjnych oraz osób na terenach misyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, RODO oraz art. 7 rdz. 2 n. 2 DEKRET;
 • Na podstawie Państwa zgody przy akceptacji regulaminu dotyczącego projektu „Adopcji Serca” i projektów misyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a, RODO oraz art. 7 rdz. 2 n. 1 DEKRET;
 • Z ciążącego na nas obowiązku wykonywania przepisów prawa takich jak „prowadzenie rachunkowości”, art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 7 rdz. 2 n. 3 DEKRET;
 • Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu takiego jak dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, przesyłaniu naszego biuletynu, w którym informujemy o realizowanych projektach oraz zbiórkach i akcjach pomocowych, a także w celach statystycznych i analitycznych dla optymalizacji działalności naszego portalu i satysfakcji darczyńców, art. 6 ust. 1 lit f oraz art. 7 rdz. 2 n. 6 DEKRET;

 

WYMÓG PODANIA DANYCH

Wszystkie wymagane dane są podawane dobrowolnie i zminimalizowane do tego, byśmy mogli świadczyć proponowane usługi. Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści Serwisu do Państwa zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach Serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Brak zebrania Państwa danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) w czasie korzystania z Serwisu, pozwalające na zapisywanie i odczytywanie informacji, które Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne i statystyczne) mogą wykorzystywać w różnych celach. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 • Identyfikacja Użytkownika w czasie trwania połączenia z witryną;
 • Uwierzytelnienie na czas trwania sesji połączeniowej z naszą witryną;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa podczas uwierzytelnienia;
 • Pomoc w otwieraniu plików multimedialnych;
 • Personalizacja interfejsu Użytkownika oraz monitorowanie ruchów na naszej internetowej witrynie w celach optymalizacji i dostosowaniu do potrzeb Użytkownika;
 • Analiza danych do celów statystycznych i marketingowych.

 

W każdej chwili Użytkownik może zmienić ustawienia plików cookies lub podobnych technologii poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce, z zastrzeżeniem, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu. Zmiana ustawień prywatności możliwa jest poprzez wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach przeglądarki. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych, Użytkownik może samodzielne zarządzać ustawieniami prywatności, w tym plikami cookies, w szczególności poprzez akceptację plików cookies, zmianę ustawień plików cookies oraz blokowanie albo usuwanie plików cookies. Sposób i zakres zmian ustawień prywatności zależy od rodzaju lub wersji przeglądarki albo aplikacji, z której Użytkownik korzysta. Szczegółowe informacje dotyczące zmian ustawień prywatności dostępne są na stronach tych dostawców.

TROSKA O OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH

By zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych stosujemy środki administracyjne, techniczne i technologiczne. Nasi pracownicy przechodzą niezbędne szkolenia, a prawidłowość przetwarzania danych jest nadzorowana przez Inspektora Danych Osobowych.

ZEWNĘTRZNI ODBIORCY DANYCH

W administrowaniu naszego portalu internetowego korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, z którymi podpisujemy umowę powierzenia. Chodzi o następujące rodzaje usług:

 • hostingodawca;
 • dostawca płatności;
 • dostawca oprogramowania do prowadzenia księgowości;
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

 

ODBIORCY DANYCH SPOZA UE

Odbiorcami Państwa danych spoza Unii Europejskiej są wyłącznie biura zajmujące się projektem Adopcji Serca w krajach misyjnych oraz rodzice dzieci objętych tym projektem. W tych przypadkach Państwa dane są zminimalizowane do danych kontaktowych.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym będą świadczone nasze usługi oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów lub do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Państwa z naszych usług. Jeżeli chodzi o dane osobowe przetwarzane za Państwa zgodą, np. w celu wysyłania zamówionych publikacji i newsletterów, dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

W związku przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo następujące uprawnienia:

 • sprostowania danych – jeśli podczas zbierania danych wkradł się błąd albo jeśli dane się zmienią, jest możliwość podania poprawnych i aktualnych danych, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje;
 • dostępu do danych – można skorzystać z tego prawa w celu uzyskania informacji, jakie dane są przetwarzane;
 • usunięcia danych, zwane też „prawem do bycia zapomnianym” – jeśli dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, mają Państwo prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia. Gdy chodzi o dane, które dotyczą udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszą się do kanonicznego statusu osoby, prawo żądania usunięcia danych nie przysługuje na mocy Dekretu Ogólnego Art. 14 n. 4;
 • ograniczenia przetwarzania danych – jeśli istnieją wątpliwości czy Administrator przetwarza dane prawidłowo, mają Państwo prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;
 • przenoszenia danych – można otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, dostarczone Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny; wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne;
 • do zwrócenia się do inspektora danych osobowych – jeżeli, istnieje uzasadnione przekonanie, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 •  do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych dla podmiotów kościelnych; takim organem jest Kościelny Inspektor Danych Osobowych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl, tel. +48 22 530 48 87.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

By Państwa dane były używane zgodnie z prawem ich przetwarzanie jest nadzorowane przez Inspektora Danych Osobowych wyznaczonego przez Sekretariat Misyjny. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Szczegółowe dane Inspektora ochrony danych Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego dostępne są na stronie https://sekretariat-misyjny.pl/ w zakładce „Kontakt”. W celu skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych można pisać na adres siedziby Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, email: biuro@sekretariat-misyjny.pl

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Adres: Pallotyński Sekretariat Misyjny, ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa, Siedziba Administracji Sekretariatu Misyjnego: ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki, telefon:+48 22 771 51 19, e-mail: biuro@sekretariat-misyjny.pl

AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 24.11.2023 r.