ZADANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Drodzy państwo:

Istnieje powiedzenie „jasne układy długa przyjaźń”. Celem polityki prywatności naszego Sekretariatu jest poinformowanie państwa o zasadach prywatności abyście się czuli bezpiecznie i nasza przyjaźń była długotrwała. Wasze donację wspierają wiele ważnych dzieł charytatywno-misyjnych dlatego bezpieczeństwo Państwa danych jest naszym priorytetem. Wszystkie przepisy zostały przygotowane z uwzględnieniem wytycznych RODO oraz Dekretu Ogólnego KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim.

DEFINICJE

1. Administrator – organ, który przetwarza dane osobowe czyli PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY I „POMOST” PALLOTYŃSKIE DZIEŁO POMOCY DLA KATOLIKÓW NA WSCHODZIE PROWINCJI CHTYSTUSA KRÓLA z siedzibą w Ząbkach przy ul. Wilczej 8 tel. +48/22 771 51 19, e-mail: biuro@sekretariat-misyjny.pl zwany dalej Administratorem;

2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym – jeśli pozwalają na identyfikację Użytkownika – IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, dane geolokalizacyjne oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Innymi słowy są to Wasze dane, które uzyskujemy przy zakładaniu Konta Użytkownika lub w trakcie dokonywania płatności na projekty pomocowe opublikowane na naszej stronie internetowej lub innego rodzaju wsparcia finansowe, które wymagają podanie danych użytkownika.

3. Polityka Prywatności – niniejsza Polityka prywatności.

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Dekret ogólny KEP – Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r.

6. Użytkownik – to każda osoba, która przyłącza się do projektów pomocowych za pośrednictwem naszego portalu internetowego.

CELE PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych osobowych są ściśle związane z celami naszego Sekretariatu w niesieniu pomocy krajom misyjnym. Wśród nich są następujące:

 Prowadzenie administracji związanych z adopcją serca, dane opiekunów i dzieci adoptowanych;

 Prowadzenie rozliczeń płatności dokonywanych przez internet oraz przelewów bankowych na konto Sekretariatu;

 Rejestrowanie wpłat na intencję mszalne;

 Dostarczanie potwierdzenia dokonanych wpłat;

 Dane statystyczne.

 Administrator, w celach optymizacji wyświetleń portalu internetowego może zbierać dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym IP urządzenia, dane o urządzeniu, identyfikator internetowy, dane geolokalizacyjne oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

o Przetwarzamy wasze dane na podstawie zapewnienia dostępu do naszego serwisu poprzez wasze życzenie wsparcia projektów pomocowych, placówek oraz osób na terenach misyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, RODO oraz art. 7 rdz. 2 n. 2 DEKRET;

o Na podstawie waszej zgody przy akceptacji regulaminu dotyczącego projektu „adopcji serca” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a, RODO oraz art. 7 rdz. 2 n. 1 DEKRET;

o Z ciążącego na nas obowiązku wykonywania przepisów prawa takich jak „prowadzenie rachunkowości”, art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 7 rdz. 2 n. 3 DEKRET;

o Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu takiego jak dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, przesyłaniu naszego biuletynu w którym informujemy o realizowanych projektach oraz zbiórkach i akcjach pomocowych, a także w celach statystycznych i analitycznych dla optymalizacji działalności naszego portalu i satysfakcji darczyńców, art. 6 ust. 1 lit f oraz art. 7 rdz. 2 n. 6 DEKRET;

WYMÓG PODANIA DANYCH

Wszystkie wymagane dane są podawane dobrowolnie i zminimalizowane do tego by mogliśmy świadczyć proponowane usługi.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach Serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.), w czasie korzystania z Serwisu, pozwalające na zapisywanie i odczytywanie informacji, które Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne i statystyczne) mogą wykorzystywać w różnych celach.

Administrator wykorzystuję pliki cookies w następujących celach:

 Identyfikacja użytkownika w czasie trwania połączenia z witryną;

 Uwierzytelnienie na pod czas trwania sesji połączeniowej z naszą witryną;

 Zapewnienie bezpieczeństwa pod czas uwierzytelnienia;

 Pomoc w otwieraniu plików multimedialnych;

 Personalizacja interfejsu użytkownika oraz monitorowanie ruchów na naszej internetowej witrynie w celach optymalizacji i dostosowaniu do potrzeb użytkownika;

 Analiza danych do celów statystycznych i marketingowych.

W każdej chwili użytkownik może zmienić ustawienia plików cookies lub podobnych technologii poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce, z zastrzeżeniem że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Zmiana ustawień prywatności możliwa jest poprzez wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach przeglądarki. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych, Użytkownik może samodzielne zarządzać ustawieniami prywatności, w tym plikami cookies, w szczególności poprzez akceptację plików cookies, zmianę ustawień plików cookies oraz blokowanie albo usuwanie plików cookies. Sposób i zakres zmian ustawień prywatności, zależy od rodzaju lub wersji przeglądarki albo aplikacji, z której Użytkownik korzysta. Szczegółowe informacje dotyczące zmian ustawień prywatności, dostępne są na stronach tych dostawców.

TROSKA O OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH

By zapewnić bezpieczeństwo państwa danych osobowych stosujemy środki administracyjne, techniczne i technologiczne. Nasi pracownicy przechodzą niezbędne szkolenia a prawidłowość przetwarzania danych jest nadzorowana przez Inspektora Danych Osobowych.

ZEWNĘTRZNI ODBIORCY DANYCH

W administrowaniu naszego portalu internetowego korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, z którymi podpisujemy umowę powierzenia. Chodzi o następujące rodzaje usług:

 hostingodawca;

 dostawca płatności;

 dostawca oprogramowania do prowadzenia księgowości;

 odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

ODBIORCY DANYCH SPOZA UE

Odbiorcami twoich danych spoza Unii Europejskiej są wyłącznie biura zajmujący się adopcją serca w krajach misyjnych oraz rodzice dzieci adoptowanych w ramach projektu „adopcja serca”. W tych przypadkach Twoje dane są zminimalizowane do danych kontaktowych.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym będą świadczone nasze usługi oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów lub do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z naszych usług. Jeżeli chodzi o dane osobowe przetwarzane za Twoją zgodą, np. w celu wysyłania zamówionych publikacji i newsletterów dane te będą przetwarzane do casu wycofania zgody.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

W związku przetwarzaniem twoich danych osobowych masz następujące uprawnienia:

 sprostowania danych – jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli dane się zmienią, masz prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje;

 dostępu do danych – Możesz skorzystać z tego prawa, jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie dane przetwarzamy o tobie;

 usunięcia danych, zwane też „prawem do bycia zapomnianym” – jeśli uznasz, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, masz prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia. Gdy chodzi o dane które dotyczą udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszą się do kanonicznego statusu osoby, prawo żądania usunięcia danych nie przysługuję na mocy Dekretu Ogólnego Art. 14 n. 4;

 ograniczenia przetwarzania danych – jeśli masz wątpliwości czy Administrator przetwarza dane prawidłowo, masz również prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;

 przenoszenia danych – możesz otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które dostarczyłeś Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

 sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;

 do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – masz prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny; wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne;

 do zwrócić się do inspektora danych osobowych jeżeli uważasz, że twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 do złożenie skargi dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dla podmiotów kościelnych takim organem jest Kościelny Inspektor Danych Osobowych Skwer kard.

Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl, tel. +48 22 530 48 87

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

By wasze dane były przetwarzane zgodnie z prawem ich przetwarzanie jest nadzorowane przez wyznaczonego przez nas Inspektora danych Osobowych. Z Inspektorem którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Szczegółowe dane Inspektora ochrony danych Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego dostępne są na stronie https://sekretariat-misyjny.pl/ w zakładce „Kontakt”. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych: o adres: adres siedziby Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” o adres email: biuro@sekretariat-misyjny.pl

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Adres: Pallotyński Sekretariat Misyjny ul. Skaryszewska 12 03-802 Warszawa Siedziba Administracji Sekretariatu Misyjnego ul. Wilcza 8 05-091 Ząbki Telefon:+48 22 771 51 19 E-mail: biuro@sekretariat-misyjny.pl

AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 24.11.2023.