Societas Apostolatus Catholici PALLOTTINI Rector generalis

Rzym, 21 października 1999 DO

WSZYSTKICH WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO

Drogi Księże Prowincjale/Superiorze, Wymiar misyjny naszego charyzmatu, który pobudza nasze Stowarzyszenie do tego, by "przyczynić się z całą mocą do jedności wszystkich chrześcijan oraz do głoszenia orędzia zbawienia niechrześcijanom"(Prawo SAC 2), stanowi od samego początku fundamentalną część pallotyńskiej świadomości misyjnej. Wzrasta duch misyjny, razem z nim mnożą się inicjatywy wspólnotowe i indywidualne na rzecz misji "ad gentes. Każdego roku pojawiają się nowe misje, towarzyszą im modlitwy, ofiary i różnorakiego rodzaju oferty pomocy.

Nasza świadomość misyjna jest też częścią podstawowej działalności Kościoła powszechnego czy też lokalnego, zgodnie ze wskazaniami encykliki Redemptoris Missio, a także Nadzwyczajnych Synodów kontynentalnych. Postawa tego rodzaju, właściwa także dla naszego Prawa, zgodnie z którym "w doborze prac apostolskich (Stowarzyszenia) daje się pierwszeństwo tym przedsięwzięciom, które są pilniejsze dla Kościoła, albo też których domagają się konkretne sytuacje miejsca i czasu" (Prawo SAC 3), czyni nas bardziej wrażliwymi na potrzeby świata misyjnego.

Rada Generalna, we współpracy z Sekretariatem Generalnym d/s Misji, troszcząc się o wzrost misji Chrystusa i Kościoła, a także w duchu posłuszeństwa zaleceniom ostatniego Zebrania Generalnego Stowarzyszenia, dokonała refleksji na temat niektórych kwestii, by lepiej sprecyzować rolę, zadania i działalność wspomnianego wyżej Sekretariatu. Owocem tej pracy, w której uczestniczyli eksperci ze Stowarzyszenia i z zewnątrz, jest nowy Statut Sekretariatów d/s Misji Stowarzyszenia.

Jest to nowe narzędzie, które otrzymujemy w nasze ręce. życzymy sobiewzajemnie, by był on stosowną pomocą dla potrzeb i rozwoju misyjnego w Prowincji, a także na terenach misyjnych od niej zależnych. Nowa wersja Statutu, zatwierdzona przez Radę Generalną w dniu 2 stycznia 1998, ukazuje się teraz w siedmiu językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim, portugalskim i włoskim. Zachęcamy, by ten Statut – w kontekście Jubileuszu 2000 – stanowił znaczący impuls dla wszystkich wysiłków, mających na celu ożywianie i uaktywnianie świadomości misyjnej naszego Stowarzyszenia.

Statut, który składa się z 5 części i jest podzielony na artykuły i paragrafy, posiada następujący układ: Wstęp na temat natury i działalności Sekretariatu d/s Misji; Struktura Sekretariatów Misyjnych; Zadania Sekretariatów d/s Misji; Rada Sekretariatu d/s Misji i Podział subwencji; Kongres Sekretarzy d/s Misji.Statut, który został na nowo przejrzany, w porównaniu z wydaniem z 1981 roku (por. Acta SAC X, ss.109-119), wprowadza nowe spojrzenie na działalność Sekretariatu d/s Misji, jego współpracę z Zarządem Generalnym, nominację Sekretarza Generalnego ds. Misji i Członków Rady oraz na całą nową część regulującą dystrybucję funduszu. Większą uwagę zwraca się obecnie na pomoc finansową, która dotyczy formacji wychowawców na terenach misyjnych.

Publikując niniejszy Statut, kieruję zaproszenie do wszystkich, a w sposób szczególny do tych, którzy są zaangażowani w pracę formacyjną i animację misyjną, aby chętnie nim się posługiwali, mając na uwadze dobro misji, których jesteśmy uczestnikami na mocy naszego powołania chrześcijańskiego, a jeszcze bardziej na mocy naszego pallotyńskiego charyzmatu.

Ks. Emmanul Savariaradimai SAG Sekretarz Generalny

Ks. Seamus Freeman SAC Przełożony Generalny

STATUT SEKRETARIATÓW D/S MISJI SAK

1. Celi działalność misyjna Stowarzyszenia

Celem naszego Stowarzyszenia, od chwili jego powstania, jest ożywianie wiary i rozpalanie miłości u wszystkich członków Ludu Bożego oraz szerzenie ich na całym świecie (PP 2). Aby skutecznie głosić wiarę, Stowarzyszenie troszczy się nieustannie o:

a) budzenie ducha misyjnego oraz zainteresowania misjami wśród swoich członków i wśród wiernych;

b) żywą współpracę w dziele głoszenia Ewangelii i szerzenia wiary wśród niechrześcijan;

c) zakładanie i pomoc w rozwoju Kościołom lokalnym w krajach misyjnych;

d) niesienie materialnej i duchowej pomocy misjonarzom i misjom.

Wszystkie wyżej wymienione działania, w myśl niniejszego Statutu, traktowane są jako działania misyjne Stowarzyszenia (PU 207)-

2. Odpowiedzialność członków i zarządów. Funkcje Sekretariatów Misyjnych

Aczkolwiek wszyscy członkowie Stowarzyszenia są współodpowiedzialni za wypełnianie zadań misyjnych (por. PU 215), to jednak szczególna odpowiedzialność spoczywa na Zarządzie Generalnym i Zarządach Prowincjalnych i Regionalnych ze względu na ich urząd. Realizacji tych zadań służą Sekretariaty Misyjne, ustanowione przy wspomnianych zarządach i będące zależnymi od nich organami pomocniczymi. Sekretariaty te, jako organy partycypacji i konsultacji, są zobowiązane do wypełniania powierzonych im zadań zgodnie z duchem Prawa Stowarzyszenia.

3. Działalność Sekretariatów Misyjnych

Główne zadania Sekretariatów Misyjnych wypływają ze ścisłego związku z misjami "ad gentes”. Zasadniczymi kryteriami ich rozpoznania będą wytyczne Zarządu Generalnego i Kongregacji d/s Ewangelizacji Narodów.

ARTYKUŁ 1

STRUKTURA SEKRETARIATÓW MISYJNYCH

4. Sekretariat Generalny

Przy Radzie Generalnej istnieje Sekretariat Generalny d/s Misji Stowarzyszenia, którym kieruje Sekretarz Generalny, mianowany przez Radę Generalną zgodnie z ustawami Prawa Stowarzyszenia (PU 375).

5. Rada Sekretarzy d/s Misji

Sekretarza Generalnego d/s Misji wspiera sześciu Sekretarzy Misyjnych prowincjalnych bądź regionalnych, którzy wraz z nim tworzą Radę Sekretariatu Generalnego d/s Misji. Zostają oni mianowani przez Generała za zgodą jego Rady, zgodnie z Prawem Stowarzyszenia (FU 375) i po konsultacjach z bezpośrednio zainteresowanymi Sekretarzami Misyjnymi oraz Zarządami Prowincji i Regii. Po wysłuchaniu opinii swej rady Generał mianuje jednego z członków Rady Misyjnej na zastępcę – Wicesekretarza Generalnego. W razie wcześniejszego ustąpienia z urzędu któregoś z członków Rady Sekretarzy, jego następcę wybiera Rada Generalna.

6. Sekretariaty Misyjne Prowincji, Regii i Terenów Misyjnych Każda

Prowincja i Regia posiada własny Sekretariat Misyjny, którym kieruje Sekretarz, mianowany na okres trzech lat przez Przełożonego Prowincji bądź Regii po zasięgnięciu opinii u swej Rady. Także na terenach misyjnych Stowarzyszenia powinien zostać mianowany Sekretarz d/s Misji, z wyjątkiem jednak tych przypadków, w których sytuacja wymaga, by równocześnie tę funkcję wypełniał Wyższy Przełożony (Regionał, Delegat Prowincjalny).

Wymiana informacji i poglądów w sprawach misyjnych między Zarządem Prowincjalnym/Regionalnym a Sekretarzem d/s Misji jest niezbędna. Gdy rozpatrywane są kwestie misyjne, Sekretarz d/s Misji powinien być zaproszony na posiedzenie Rady lub przynajmniej wcześniej skonsultowany. Określenie struktury Sekretariatu Misyjnego, jeżeli wymagają tego okoliczności, pozostaje w gestii poszczególnych Prowincji.

7. Współpraca sekretariatów

Sekretariat Generalny d/s Misji wespół z Sekretariatami Prowincjalnymi, Regionalnymi oraz z Sekretariatami z Terenów Misyjnych, tworzą wspólnotę pracy w służbie misji Stowarzyszenia. W wypełnianiu swych zadań muszą się stosować do rozporządzeń i poleceń swoich Wyższych Przełożonych; same nie mają prawa wydawania wiążących nakazów.

8. Finansowanie Sekretariatów

Finansowanie Sekretariatu Generalnego pozostaje w gestii Zarządu Generalnego. Odpowiedzialność za finansowanie Sekretariatów Misyjnych Prowincji, Regii oraz Segretariatów na Terenach Misyjnych spoczywa na Zarządach Prowincjalnych bądź Regionalnych.

ARTYKUŁ 2

ZADANIA SEKRETARIATÓW D/S MISJI

A. Zadania Sekretarza Generalnego

9. Współpraca z Radą Generalną

Sekretarz Generalny pozostaje w ścisłym kontakcie z Radą Generalną za pośrednictwem jednego z jej Radców, którego Przełożony Generalny oddeleguje, aby śledził na bieżąco pracę Sekretarza oraz służył mu pomocą w załatwianiu spraw i organizowaniu zadań. Sekretarz ma również prawo przedstawić osobiście Radzie Generalnej problemy, zagadnienia i inicjatywy, które jego zdaniem są ważne lub pożyteczne dla Misji Stowarzyszenia, aby ona je przestudiowała i podjęła ewentualne decyzje. Sekretarz Generalny przyjmuje w duchu jedności i zgodności zalecenia i kierunki działania Rady Generalnej, pozostając do jej dyspozycji i usług w zakresie swoich kompetencji, których ona może potrzebować.

10.Promocja i informacja

Do zadań Sekretarza Generalnego należy troska, aby w całym Stowarzyszeniu realizowane było dzieło misyjne oraz informowanie członków o sytuacji, warunkach pracy, przedsięwzięciach, potrzebach, sukcesach i trudnościach na różnych odcinkach pracy naszych misjonarzy

11.Pomoc duchowa i materialna dla misjonarzy

Współpracując z misjonarzami, Sekretarz Generalny winien szukać możliwości i środków niezbędnych do zachowania i rozwijania ducha pobożności misjonarzy oraz do skutecznego prowadzenia pracy misyjnej.

Powinien:

– gromadzić informacje na temat rozwoju duchowego w Kościele, aktualnych problemów misyjnych, zwłaszcza tych, które dotyczą naszych placówek misyjnych; – informować o istotnych i ważnych zagadnieniach i wydarzeniach misyjnych; – informować o rozporządzeniach i wskazaniach władz kościelnych, których wprowadzenie w życie jest obowiązkowe lub zalecane również na terenie naszych Misji. – dostarczać naszym misjonarzom cennych doświadczeń i pomysłów innych instytutów misyjnych; – służyć pomocą naszym misjonarzom w ich potrzebach duchowych i materialnych.

12. Pomoc finansowa, udział w pracy misyjnej

Sekretarz Generalny winien troszczyć się, aby wszystkie nasze misje były uwzględniane przy rozdzielaniu pomocy finansowej ze strony Stowarzyszenia. Za zgodą Przełożonego Generalnego, powinien zachęcać Zarządy Prowincjalne i Regionalne nie posiadające własnych placówek misyjnych, aby umożliwiały członkom swoich Prowincji podjęcie stałej lub okresowej pracy na misjach.

13. Kontakt z Sekretarzami d/s Misji

Sekretarz Generalny winien utrzymywać ścisłe kontakty z Sekretarzami d/s Misji z poszczególnych Prowincji, Regii i terenów misyjnych, służyć im konkretną pomocą w wypełnianiu ich zadań i dokładać starań, by dokonywali wymiany doświadczeń między sobą i Sekretariatem Generalnym.

14. Kontakty ze społeczeństwem

Sekretarz Generalny winien się starać, by nasze misje były znane w kręgach kościelnych, a także wśród opinii publicznej, i dążyć do rozwijania współpracy z innymi organizacjami i instytucjami misyjnymi.

15. Preliminarze i sprawozdania

Sekretarz Generalny przedkłada co roku Zarządowi Generalnemu preliminarz wydatków i sprawozdanie z kosztów związanych z pełnieniem urzędu oraz rozliczenie finansowe i sprawozdanie z prowadzonej działalności (por. PIJ 399). Sprawozdanie informacyjne za zgodą Generała przesyła Prowincjałom i Regionałom oraz ich Sekretarzom d/s Misji.

B. Zadania Sekretarzy d/s Misji w Prowincjach i Regiach

16. Dyrektywy ogólne

Zawarte w punktach 9-12 dyrektywy dla Sekretarza Generalnego odnoszą się również do Sekretarzy Prowincji i Regii.

17. Rozwijanie odpowiedzialności misyjnej u członków i wspólnot

Sekretarze powinni kształtować w obrębie swej Prowincji bądź Regii zainteresowanie sprawami misji i rozwijać poczucie odpowiedzialności za nie jak również budzić gotowość do niesienia ofiarnej pomocy. Powinni wszystkim uświadamiać, że odpowiedzialność za misje spoczywa na każdym członku Stowarzyszenia i na każdej wspólnocie domowej. Powinni też wyczerpująca informować własną Prowincję lub Regię o działalności misyjnej, zachęcając wszystkich członków do modlitwy za misje i do ponoszenia ofiar dla dobra misji.

18. Pomoc dla misjonarzy

Sekretarze d/s Misji winni być otwarci na wszelkie problemy i potrzeby naszych misji, a także poszczególnych misjonarzy, oraz nieść im w miarę swoich możliwości pomoc religijną, duchową i materialną.

19. Ofiary na misje

Oprócz pomocy finansowej własnej Prowincji lub Regii, Sekretarze d/s Misji mogą w porozumieniu z wyższymi przełożonymi apelować do poszczególnych wspólnot i członków o dobrowolne ofiary na misje. Tam, gdzie to możliwe, powinni się zwracać o wsparcie do instytucji kościelnych i świeckich.

20. Przyjaciele, dobrodzieje, współpracownicy

Sekretarze d/s Misji dołożą wszelkich starań, aby pozyskać przyjaciół, dobrodziejów i współpracowników, którzy będą wspierać misje środkami duchowymi, materialnymi lub osobistym wkładem pracy.

21. Preliminarze i sprawozdania

Sekretarze Prowincji i Regii co roku przedstawiają Wyższemu Prze- łożonemu preliminarz wydatków i rozliczenie z kosztów związanych z pełnieniem urzędu oraz sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności (por. PU 399). Takie sprawozdanie, w porozumieniu z Przełożonymi Prowincji lub Regii, przesyła również Sekretarzowi Generalnemu d/s Misji.

C. Zadania Sekretarzy d/s Misji na terenach misyjnych

22. Łączność

Zadaniem Sekretarzy d/s Misji na terenach misyjnych jest przekazywanie Sekretarzowi Generalnemu i Sekretarzom ich rodzimej Prowincji lub Regii wiadomości o warunkach życia i pracy misjonarzy oraz informowanie misjonarzy o życzeniach i propozycjach Przełożonych.

23. Informacja

Powinni gromadzić informacje na temat sytuacji ich misji, problemów, potrzeb i życzeń poszczególnych stacji misyjnych i misjonarzy, a także, kiedy to konieczne, powinni przedstawiać dobrze umotywowane propozycje niesienia pomocy. Równocześnie winni się troszczyć, aby dyrektywy odnoszące się do ich terenów misyjnych były przez wszystkich respektowane.

24. Wnioski o subwencje

Powinni zwrócić uwagę misjonarzy na możliwości uzyskania pomocy ze strony instytucji kościelnych i świeckich i pomóc im we właściwym formułowaniu wniosków oraz czuć się współodpowiedzialni za dokładne udokumentowanie, jak została wykorzystana otrzymana pomoc.

25. Kontakty z Przełożonymi Stowarzyszenia i Władzami misyjnymi

Powinni informować swych Przełożonych o swej działalności i omawiać z nimi potrzeby i problemy misjonarzy. Powinni też utrzymywać dobre stosunki z Władzami kościelnymi na terenach misyjnych.

26. Preliminarze i sprawozdania

Sekretarze terenów misyjnych co roku przedstawiają Wyższemu Przełożonemu swej Prowincji bądź Regii preliminarz wydatków i rozliczenie z kosztów związanych z pełnieniem urzędu oraz sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z prowadzonej działalności. Podobne sprawozdanie przesyłają również Sekretarzowi Generalnemu i Sekretarzowi d/s Misji z rodzimej Prowincji lub Regii.

ARTYKUŁ 3

RADA SEKRETARIATU D/S MISJI I PODZIAŁ SUBWENCJI

27. Zadania Rady

Zadaniem Rady Sekretariatu Misyjnego jest koordynowanie wytycznychStatutu i ewentualnych inicjatyw oraz rozdzielanie dotacji. Kopia protokołu z zebrań Rady należy przekazać do Zarządu Generalnego.

28. Coroczne zebrania

Zebranie mające na celu dokonanie podziału subwencji odbywa się z reguły raz w roku. Bierze w nim udział także Ekonom Generalny. W przypadkach nie cierpiących zwłoki Sekretarz Generalny d/s Misji może zażądać od radców opinii na piśmie. Sekretarz Generalny ds. Misji powiadamia w stosownym czasie Wyższych Przełożonych i Sekretarzy d/s Misji o czasie zebrania i wyznacza termin, do którego należy przesiać na jego ręce następujące informacje:

a) informacje Wyższych Przełożonych na temat kwoty, którą ich Prowincja lub Regla chce przekazać na misje, i sumy ofiar piemiężnych przeznaczonych do rozdziału na misje;

b) sprawozdanie Sekretarzy d/s Misji;

c) wnioski o subwencje.

29. Wytyczne przy rozdziale pieniędzy

Przy rozdziale pieniędzy obowiązują następujące wytyczne:

a) ofiary na misje należy wydatkować zgodnie z intencją ofiarodawców ;

b) Prowincje i Regie posiadające własne misje mają prawo do przekazywania pieniędzy, którymi dysponują, bezpośrednio swoim misjom. Powinny powiadomić o tym Sekretarza Generalnego.

c) wkłady Prowincji i Regli nie posiadających misji oraz korzyści z Funduszu Misyjnego są rozdzielane zgodnie z postanowieniami Rady sprawiedliwie między wszystkie misje Stowarzyszenia;

d) przy rozdzielaniu i przyznawaniu pieniędzy należy w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę:

– subwencje na utrzymanie misjonarzy, jeśli jest to konieczne; – subwencje na rzecz powołań miejscowych do Stowarzyszenia; – stypendia na studia w zakresie formacji duchowej i intelektualnej członków po wiecznej konsekracji; – pomoc tym, którzy pracują w diecezjach misyjnych.

e) Stypendia na studia

Mając na uwadze potrzeby Prowincji i Regli oraz priorytety wyznaczone przez Zarząd Generalny Stowarzyszenia, Sekretarz Generalny, w oparciu o dyspozycyjny fundusz, przygotowuje projekt przygania stypendiów na studia specjalistyczne a następnie przestawia go Radzie Sekretariatu d/s Misji.

– Stypendia na studia mogą być przyznawane księżom i braciom SAG, zarówno miejscowym jak i misjonarzom, którzy pracują bezpośrednio w sektorze formacji wstępnej. – Stypendium przyznawane jest na okres dwóch lat na pokrycie opłat uniwersyteckich, wyżywienia i zamieszkania, obliczanych indywidualnie w każdym przypadku. W przypadku, kiedy normalny cykl studiów, ustalony przez daną uczelnię, trwa dłużej niż dwa lata, stypendium może być wydłużone dodatkowo o jeden rok. – Dla zachowania sprawiedliwości, ta sama Prowincja lub Regia nie może posiadać więcej niż 2 stypendia na studia w tym samym czasie. Jeżeli ilość zgłoszonych podań przekracza możliwości finansowe, w pierwszym rzędzie należy wziąć pod uwagę podania o stypendia na studia związane z formacją formatorów. Jeżeli natomiast ilość zgłoszonych podań nie wyczerpie możliwości finansowe, takie stypendium może być przyznane również katechetom świeckim. – Wybór uczelni na studia specjalistyczne pozostaje w kompetencji Przełożonego Prowincjalnego lub Regionalnego. Zachęca się, aby prócz Kolegium Międzynarodowego SAC w Rzymie, wybierać również te ośrodki wyższego kształcenia, które w danym kraju zapewnia odpowiednio solidną formację intelektualną i duchową.

f) Ewentualna reszta funduszy, pozostała po załatwieniu podań, zostaje dołączona do Funduszu Misyjnego, który nie powinien zostać uszczuplony w wyniku corocznego rozdziału środków.

g) Zaleca się, aby Przełożeni Prowincjalni i Regionalni nie ograniczali się tylko i wyłącznie do składania podań o stypendia na studia w Sekretariacie Generalnym dis Misji, ale szukali takich możliwości również i w innych organizacjach międzynarodowych.

30. Wnioski o stypendia na studia

Stypendium na studia może zostać przyznane po uprzednim wniesieniu do Sekretarza Generalnego podania pisemnego ze strony Prowincji lub Regii.

Należy w nim umieścić:

– jasną motywację dotyczącą wyboru studiów specjalistycznych w perspektywie planu rozwoju Prowincji lub Regii; – dokładne sprecyzowanie rodzaju studiów, kosztów z nimi związanych, okresu trwania oraz uczelni, na której będą one podjęte.

ARTYKUŁ 4

KONGRES SEKRETARZY D/S MISJI

31. Zadania Kongresu

Do zadań Kongresu należą:

a) przyjmowanie sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych od Sekretarza Generalnego i Sekretarzy d/s Misji Prowincji, Regii i terenów misyjnych;

b) omówienie aktualnych kwestii i potrzeb misji;

c) ustalenie głównych kierunków pracy Sekretariatu w przyszłości;

d) przedstawienie ewentualnych propozycji zmian Statutu;

e) obrady nad pokryciem kosztów zebrania.

32. Zwoływanie i porządek dzienny

Kongres Sekretarzy d/s Misji zwołuje z reguły co sześć lat Sekretarz Generalny d/Misji za zgodą Rady Generalnej (por. PU 376). Po wysłuchaniu życzeń Zarządu Generalnego, Zarządów Prowincjalnych i Regionalnych oraz ich Sekretarzy d/s Misji, Sekretarz Generalny sporządza agendę Kongresu i rozsyła ją do uczestników.

33. Uczestnicy Kongresu

W Kongresie uczestniczą z głosem rozstrzygającym:

a) Przełożony Generalny (lub jego zastępca) jako przewodniczący;

b) Sekretarz Generalny d/s Misji;

c) Sekretarze d/s Misji Prowincji, Regii i terenów misyjnych Stowarzyszenia.

34. Obowiązek stawiennictwa

Wszyscy członkowie Kongresu są zobowiązani cło wzięcia w nim udziału, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn uznanych za wystarczające przez kompetentnych Przełożonych.

W takim przypadku Zarząd Prowincjalny bądź Regionalny wyznaczy zastępcę (PU 318).

35. Eksperci i goście

Przewodniczący Kongresu i Sekretarz Generalny mogą zaprosić ekspertów z głosem doradczym i zezwolić na udział gości jako obserwatorów (por. PU 317).

Za zgodą Przełożonego Generalnego w posiedzeniach mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Generalnego.

36. Procedura

W czasie obrad Kongres kieruje się normami postępowania, które obowiązują na podobnych zebraniach (por. PU 319-327).

37. Sprawozdania

Sekretarz Generalny ds. Misji zdaje przed Kongresem sprawozdanie z działalności Sekretariatu za okres, jaki upłynął od ostatniego Kongresu. To samo dotyczy Sekretarzy d/s Misji Prowincji, Regli i terenów misyjnych.

38. Zatwierdzanie uchwał

Uchwały Kongresu wymagają zatwierdzenia ich przez Radę Generalną.

39. Sprawozdanie informacyjne

Relację z obrad przedstawia się w formie sprawozdania, a po akceptacji ze strony Rady Generalnej, wysyła się ją Wyższym Przełożonym i Sekretarzom d/s Misji.