Prezentowany regulamin przedstawia zasady dokonywania darowizn pieniężnych drogą elektroniczną na rzecz Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla. Umożliwia on Darczyńcom przekazanie środków pieniężnych na cele działalności misyjnej.

Informacje wstępne

Darczyńca ma możliwość wyboru pomiędzy:

  • darowizną jednorazową;
  • bądź cykliczną, odnawianą co miesiąc.

Przez dokonanie Płatności dochodzi do zawarcia Umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Sekretariatem Misyjnym.

Sekretariat potwierdza Darczyńcy fakt zawarcia Umowy darowizny poprzez skierowanie do niego wiadomości e-mail, po wyrażeniu uprzednio zgody na takie potwierdzenie lub korespondencję.

Sekretariat Misyjny może odmówić przyjęcia darowizny, jeżeli nie jest zgodna z jego działalnością. Sekretariat zobowiązuje się poinformować o tym fakcie i zwrócić Darczyńcy wpłacone środki, według danych zamieszczonych w formularzu.

Cele i zadania Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego

Pallotyński Sekretariat Misyjny pełni bezpośrednią odpowiedzialność za misje i misjonarzy, a także za podejmowane zadania, realizowane projekty i dzieła ewangelizacyjne. Sekretariat służy misjom i misjonarzom, zarówno na poziomie duchowym, jak i materialnym. Angażuje się w rozwiązywanie problemów, z którymi misjonarze spotykają się w swoim życiu i działalności misyjnej. Poszukuje również sposobów na umocnienie duchowe misjonarzy i przyczynianie się do skuteczności ich pracy misyjnej.

Ponadto, Sekretariat został utworzony w celu opieki i wsparcia katolików na Wschodzie, stąd powstał POMOST – Pallotyńskie Dzieło Pomocy Katolikom na Wschodzie, im. ks. Stanisława Szulmińskiego, który pełni rolę mostu łączącego i troszczącego się o tę społeczność.

Płatności cykliczne

Darczyńca przekazując płatność cykliczną wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez wybranego Operatora Płatności AXEPTA BNP PARIBAS z karty płatniczej lub za pomocą BLIK, kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości pierwszej przekazanej darowizny. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na: https://www.bnpparibas.pl/_fileserver/item/1541105

Za usługę pośrednictwa Operator płatności pobiera opłatę w wysokości do 2% a w przypadku płatności zagranicznych do 3,5 % wartości darowizny od każdej zrealizowanej płatności Darczyńcy.

Przekazując darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na możliwość potwierdzenia w ciągu 14 dni wpłaty Darowizny na adres e-mail wskazany w formularzu.

W przypadku błędnie przekazanej darowizny zwrot środków nastąpi w przeciągu 30 dni od daty poinformowania Sekretariatu na adres: biuro@sekretariat-misyjny.pl

Rezygnacja płatności cyklicznych, reklamacje

Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. Można to zrobić za pomocą linku z wiadomości e-mail potwierdzającej Darowiznę lub wchodząc bezpośrednio na rezygnację z płatności.

Darczyńca może odstąpić od Umowy lub złożyć reklamację związaną z trudnościami w obsłudze płatności przez Operatora płatności na adres: biuro@sekretariat-misyjny.pl. Reklamacja będzie rozpatrywana w ciągu 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia.

Po dokonaniu zwrotu darowizny, nie ma możliwości zwrotu prowizji.

Zmiany

Sekretariat posiada prawo do decydowania o treściach przedstawianych i prezentowanych na stronie internetowej. Zastrzega sobie również prawo do prezentowania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie wraz z umieszczeniem ich na tej stronie Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego.

Akceptacja regulaminu

Przekazanie przez Darczyńcę Darowizny za pośrednictwem strony: https://sekretariat-misyjny.pl/ jest wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, a Darczyńca korzystający z tej strony, jest zobowiązany do respektowania niniejszego Regulaminu.

Ochrona danych osobowych

Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w: Ochrona danych osobowych.

Inne i kontakt

Uwagi, pytania i opinie dotyczące działań Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego należy kierować na adres: biuro@sekretariat-misyjny.pl