Prezentowany regulamin reguluje zasady darowizn pieniężnych drogą elektroniczną przez Pallotyński Sekretariat Misyjny. Umożliwia on Darczyńcom przekazania pieniędzy na cele działalności misyjnej.

Informacje pierwsze

Darczyńca ma możliwość wyboru pomiędzy: – darowizną jednorazową bądź cykliczną; – odnawianą co miesiąc.

Przez dokonanie Płatności dochodzi do zawarcia Umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Sekretariatem.

Sekretariat potwierdza Darczyńcy fakt zawarcia Umowy darowizny poprzez skierowanie do niego wiadomości e-mail, po wyrażeniu uprzednio zgody na takie potwierdzenie, korespondencję.

Sekretariat może odmówić przyjęcia darowizny, jeżeli nie jest zgodna z działalnością Sekretariatu. Sekretariat zobowiązuje się poinformować o tym fakcie i zwrócić mu wpłacone środki, po podaniu prawidłowych danych w formularzu.

Cele i zadania Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego.

Pallotyński Sekretariat Misyjny pełni bezpośrednią odpowiedzialność za misje i misjonarzy, a także za podejmowane zadania, realizowane projekty i dzieła ewangelizacyjne. Sekretariat służby misjom i misjonarzom, zarówno na poziomie duchowym, jak i materialnym. Angażuje się w rozwiązywanie problemów, z którymi misjonarze spotykają się w swoim życiu i działalności misyjnej. Poszukuje również sposobów na umocnienie duchowe misjonarzy i przyczynianie się do skuteczności ich pracy misyjnej.

Ponadto, Sekretariat został utworzony w celu opieki i wsparcia katolików na wschodzie, stąd powstało Pallotyńskie Dzieło Pomocy Katolikom na wschodzie im. ks. Stanisława Szulmińskiego – POMOST, które pełni rolę mostu łączącego i troszczącego się o tę społeczność.

Płatności cykliczne

Darczyńca przekazując płatność cykliczną wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez wybranego Operatora Płatności (Przelewy24) z karty płatniczej lub za pomocą BLIK, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości pierwszej przekazanej darowizny. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne  https://przelewy24.pl/regulamin.

Za usługę pośrednictwa Operator płatności pobiera opłatę w wysokości do 2% a w przypadku płatności zagranicznych do 3,5 % wartości darowizny od każdej zrealizowanej płatności Darczyńcy.

Przekazując darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na możliwość potwierdzenia wpłaty Darowizny na adres e-mail wskazany w formularzu, w przeciągu 14 dni.

W przypadku błędnie przekazanej darowizny zwrot środków nastąpi w przeciągu 30 dni od daty poinformowania Sekretariat na adres: biuro@sekretariat-misyjny.pl

Rezygnacja płatności cyklicznych, reklamacje

Rezygnacja z płatności cyklicznych, jest możliwa w dowolnym momencie. Można to zrobić za pomocą linka z wiadomości e-mail potwierdzającej Darowiznę lub wchodząc bezpośrednio na rezygnacja z płatności.

Darczyńca może odstąpić od Umowy lub złożyć reklamację związaną z trudnościami w obsłudze płatności przez Operatora płatności na adres: biuro@sekretariat-misyjny.pl. Reklamacje będzie rozpatrywana w ciągu 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia.

Po dokonaniu zwrotu darowizny, nie dokonywany jest zwrot prowizji.

Zmiany

Sekretariat posiada prawo do decydowania o treściach przedstawianych i prezentowanych na stronie internetowej. Zastrzega sobie również prawo do prezentowania zmian w regulaminie, które wchodzą w życie wraz z umieszczeniem ich na tej stronie Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego.

Akceptacja regulaminu

Przekazanie przez Darczyńcę Darowizny za pośrednictwem strony: https://sekretariat-misyjny.pl/ jest wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu a Darczyńca korzystający z tej Strony jest zobowiązany jest do respektowania niniejszego Regulaminu.

Ochrona danych osobowych

Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Ochrona danych osobowych.

Inne i kontakt

Uwagi, pytania i opinie dotyczące działań Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego kierujemy na: biuro@sekretariat-misyjny.pl